Nasza strona używa plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej http://wszystkoociasteczkach.pl/

Akceptuję

WOIIB

W obronie starego dworca PKP w Poznaniu - konferencja prasowa

W obronie starego dworca PKP w Poznaniu - konferencja prasowa.

XIII Zjazd sprawozdawczo-wyborczy WOIIB

1
Prezydium Zjazdu

8 kwietnia 2014 r. o godz. 10:00 rozpoczął obrady XIII Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa by podsumować pracę wszystkich organów, komisji i zespołów działających w Izbie, wybrać przewodniczącego okręgowej rady Izby, przewodniczących organów oraz członków rady okręgowej i członków organów a także delegatów na zjazd PIIB w IV kadencji. W dalszej części zjazdu delegaci nakreślili kierunki działania w kolejnym roku funkcjonowania samorządu.

Zaproszenia do wzięcia udziału w zjeździe wysłano do 180 delegatów wybranych podczas jesiennych spotkań wyborczych. Na 180 uprawnionych delegatów w Zjeździe wzięło udział 168,
co stanowiło 93,33 % wszystkich delegatów.

2
Zaproszeni goście honorowi

Przewodniczący rady okręgowej WOIIB – Jerzy Stroński przywitał delegatów oraz przybyłych gości honorowych, wśród których byli: wojewoda wielkopolski – Piotr Florek, wicemarszałek województwa wielkopolskiego – Wojciech Jankowiak, wielkopolskich parlamentarzystów: Krystynę Łybacką i Tadeusza Dziubę. Powitał również: Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu – Stanisławę Ziółkowską, zastępcę dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury – Andrzeja Nowickiego, który reprezentował prezydenta miasta Poznania, wielkopolskiego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego – Jerzego Witczaka, powiatowego inspektora nadzoru budowlanego dla miasta Poznania – Pawła Łukaszewskiego, wiceprzewodniczącą WOIA – Ewę Pawlicką-Garus, prezydenta rady WIB – Marka Szczęsnego, prezesa zarządu WIB – Zenona Kierczyńskiego, rektora Politechniki Poznańskiej – prof. Tomasza Łodygowskiego i dziekana Wydziału Budownictwa PP – prof. Janusza Wojtkowiaka, prodziekana Wydziału Melioracji Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – dr. inż. Zbigniewa Srokę. Powitał przewodniczących stowarzyszeń naukowo-technicznych, które w 2002 r. tworzyły Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa: Jerzego Gładysiaka – PZITB, Jana Lemańskiego – PZITS, Cezarego Sinieckiego – SITWM, Bogdana Brescha – honorowego prezesa SITKom. Oddziału w Poznaniu.
Powitał również: przewodniczącą rady Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu – Teresę Kruczkowską, Dariusza Szymczaka członka Prezydium Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.
Serdecznie przywitał przybyłego na zjazd prezesa PIIB – Andrzeja Rocha Dobruckiego.

3Wojewoda Wielkopolski – Piotr Florek – w swoim wystąpieniu podziękował za zaproszenie na Zjazd, który jak stwierdził jest miejscem do przemyśleń i wyważonych decyzji. Przedstawił krótko informacje dotyczące projektów zmian w przepisach dotyczących: opłat  legalizacyjnych, kodeksu budowlanego. Podziękował za bardzo dobrą wieloletnią współpracę z Izbą.


4Pani poseł Krystyna Łybacka – dziękując z zaproszenie na zjazd podkreśliła rolę środowiska inżynierów i techników budownictwa w jej działaniach parlamentarnych. W swoim wystąpieniu podkreśliła potrzebę istnienia Izby jako reprezentanta środowiska zawodowego budowlańców. Pogratulowała wszystkim członkom efektów pracy i działania w minionej kadencji. Życzyła owocnych obrad.

5Poseł Tadeusz Dziuba – podkreślił rolę inżynierów w budowaniu solidnych podstaw gospodarki narodowej. Dzięki zapałowi do pracy, realizacji ambitnych przedsięwzięć środowisko zawodowe budowlańców będzie dobrze wspierać rozwój naszego kraju. Życzył owocnych obrad.


6Wicemarszałek Wojciech Jankowiak stwierdził, że dzięki dużemu postępowi technologicznemu w budownictwie ta gałąź gospodarki narodowej stała się kołem napędowym rozwoju gospodarczego. Wszystko to co powstaje wokół nas to dzieło inżynierów budownictwa. Wyraził nadzieję na kontynuację dalszej dobrej współpracy.

7Okręgowy Inspektor Pracy – Stanisława Ziółkowska powiedziała, że przynależność do WOIIB gwarantuje wysokie standardy pracy zawodowej, dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo pracy na budowach. Podziękowała członkom Izby za prace w tej kadencji, które wspierały działania PIP w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Życzyła dalszych, tak owocnych działań całej WOIIB.

Rektor Politechniki Poznańskiej 8– prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski – stwierdził, że duża część obecnych w Sali delegatów jest absolwentami Politechniki – serdecznie wszystkich pozdrowił. Wyraził nadzieję na kontynuowanie dobrej współpracy pomiędzy uczelnią a Izbą. Powiedział, że nie wyobraża sobie deregulacji zawodu inżyniera budownictwa, tak jak nie wyobraża sobie leczenia w szpitalu wybudowanym przez inżynierów bez uprawnień jak i przez lekarza, który nie posiada odpowiednich uprawnień zawodowych. Życzył owocnych obrad.
9Przewodniczący zarządu PZITB Oddział w Poznaniu – Jerzy Gładysiak powiedział, że w budownictwie jest jeszcze wiele problemów do omówienia i ma nadzieję, że w nadchodzącej kadencji zostaną one choć w części rozwiązane. Serdecznie podziękował p. Jerzemu Strońskiemu za dobrą współpracę. Podziękował za współpracę zastępcom przewodniczącego rady, skarbnikowi WOIIB oraz wszystkim członkom za wieloletnią dobrą współpracę. Stwierdził, że wspólnym celem wszystkich jest dobro Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
10Prezydent rady WIB – Marek Szczęsny – podziękował za efektywną współpracę w tej kadencji pomiędzy obiema Izbami. Podkreślił, że głos obu Izb został zauważony w procesie podejmowania wielu decyzji lub też wyrażał krytyczne stanowisko środowiska zawodowego wobec działań urzędników miejskich. Powiedział, że liczy na równie dobrą współpracę z nowo wybranymi władzami samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

11Prezes PZITS Oddział w Poznaniu – Jan Lemański powiedział, że Izba to część administracji samorządowej i jest dumny, że jest członkiem WOIIB. Liczy na jeszcze lepszą współpracę pomiędzy Izbą na innymi stowarzyszeniami.


Przewodniczą12ca OIZPiP – Teresa Kruczkowska podziękowała za zaproszenie na Zjazd. Szczególne podziękowania skierowała do Jerzego Strońskiego, który był jednym ze współinicjatorów powołania Wielkopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodowych. Dzięki temu możliwe jest wspólne wyrażanie stanowiska samorządów zawodowych zagrożonych deregulacją ale jednocześnie nastąpiła integracja samorządów na terenie Wielkopolski. Życzyła owocnych obrad.
13Wiceprzewodnicząca WOIA – Ewa Pawlicka-Garus podziękowała za zaproszenie na zjazd a także za wieloletnią, dobrą współpracę samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i samorządu architektów. Taka współpraca ma ogromnie pozytywne znaczenie dla całej branży budowlanej.  Życzyła owocnych obrad. Na zakończenie przeczytała pismo od nieobecnego na zjeździe prezesa Stowarzyszenia Architektów Polskich.


Dariusz Szymcz14ak – członek Prezydium OIRP w Poznaniu podziękował za dobrą współpracę, za integrowanie samorządów zawodowych w Wielkopolsce. Powiedział, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu liczy na dalszą tak owocną współpracę z WOIIB.

Wi15elkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego – Jerzy Witczak podziękował ustępującemu przewodniczącemu WOIIB – Jerzemu Strońskiemu za merytoryczną współpracę w minionej kadencji samorządu i doskonałą organizację pracy samorządu.

Zastępca dyre16ktora Wydziału Urbanistyki i Architektury – Andrzej Nowicki – w imieniu prezydenta Poznania i architekta miasta podziękował za zaproszenia na zjazd. Podkreślił rolę etyki zawodowej w działaniach przedstawicieli branży budowlanej. WOIIB w swoich działaniach kieruje się tymi zasadami. Głos Izby w sprawach nowelizacji prawa budowlanego powinien być słyszalny na wszystkich szczeblach decyzyjnych.
17Prezes PIIB – Andrzej Roch Dobrucki podkreślił rolę zjazdu, który podsumuje działania w trakcie całej czteroletniej kadencji samorządu. Bardzo ważne będą wybory nowych składów osobowych wszystkich organów statutowych Izby, gdyż wobec nadchodzących zmian w przepisach: Prawie budowlanym, uchwalenie Kodeksu budowlanego, działać będą w nowej rzeczywistości. Podziękował ustępującym władzom Izby za duże zaangażowanie w działaniach samorządu. Utrwalił się obraz WOIIB – to dynamizm i innowacyjność w działaniu. Życzył owocnych obrad i dobrych wyborów.
Przewodniczący okręgowej rady WOIIB – Jerzy Stroński złożył delegatom sprawozdanie z działalności Rady w 2013 r. Następnie skarbnik Izby – Kazimierz Ratajczak omówił rozliczenie realizacji budżetu w 2013 r.
Przewodniczący organów Izby złożyli sprawozdania z działalności tych organów w 2013 roku. W konkluzji sprawozdania okręgowej komisji rewizyjnej zawarto zapis uchwały OKR o wystąpieniu z wnioskiem do delegatów XIII zjazdu sprawozdawczo-wyborczego o udzielenie absolutorium ustępującym władzom Izby.
Delegaci przyjęli wszystkie sprawozdania i udzielili absolutorium okręgowej radzie Izby.
Włodzimierz Draber przedstawił delegatom Program działalności na 2014 rok, a skarbnik Izby przedstawił propozycję budżetu na 2014 r. Delegaci zatwierdzili „Program działalności WOIIB na 2014 rok” oraz uchwalili „Budżet WOIIB na 2014 rok”.
W dalszej części zjazdu odbyły się wybory: przewodniczącego okręgowej rady, przewodniczących organów, składu okręgowej rady, składów osobowych organów oraz delegatów na krajowy zjazd PIIB. I tak w wyniku głosowania zostali wybrani:
- przewodniczącym okręgowej rady WOIIBinż. Włodzimierz Draber;
- przewodniczącym okręgowej komisji kwalifikacyjnejprof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski;
- przewodniczącym okręgowego sądu dyscyplinarnegomgr inż. Lech Grodzicki;
- przewodniczącym okręgowej komisji rewizyjnejmgr inż. Wojciech Białek;
- okręgowym rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej – koordynatoremmgr inż. Łukasz Gorgolewski;

Podczas XIII Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego WOIIB delegaci przyjęli 4 wnioski skierowane do Krajowej Rady PIIB, 1 wniosek dotyczący szkoleń i doskonalenia zawodowego do realizacji przez Izbę oraz 6 wniosków  do realizacji przez okręgową radę Izby.

Relacja i zdjęcia:

Mirosław Praszkowski

Vademecum edycja 2014 - katalogi dla członków PIIB

Czytaj więcej...