Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Wznowienie CZŁONKOSTWA

Czyli zakończenie okresu zawieszenia następuje na podstawie:

  1. wniosku członka przesłanego do biura WOIIB do 25 dnia każdego miesiąca,
  2. dokonanych opłat na indywidualne konta w WOIIB i PIIB
    • zaległych składek członkowskich, w wysokości obowiązującej w okresie powstania zaległości,
    • bieżących składek członkowskich,
    • wpisowego (tylko dla osób zawieszonych z tytułu nieopłacenia składek).

Wznowienie członkostwa następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione warunki.

Wniosek można przesłać:
- e-mailem (skan),
- pocztą tradycjną,
- lub złozyć w sekretariacie WOIIB.

Wniosek o wznowienie członkostwa (PDF)