Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Wznowienie CZŁONKOSTWA

Czyli zakończenie okresu zawieszenia następuje na podstawie:

  1. wniosku członka przesłanego do biura WOIIB do 25 dnia każdego miesiąca,
  2. dokonanych opłat
    • zaległych składek członkowskich, w wysokości obowiązującej w okresie powstania zaległości,
    • bieżących składek członkowskich
    • wpisowego (tylko dla osób zawieszonych z tytułu nieopłacenia składek)

Wznowienie członkostwa następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione warunki.

Wniosek o wznowienie członkostwa (PDF)