Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

POSZUKIWANY SPECJALISTA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
(Biuro Nadzoru Inwestycyjnego) poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze:
główny specjalista, wymiar etatu: 1

wykształcenie: wyższe o kierunku instalacje elektro-energetyczne/automatyka.

Zakres obowiązków m.in.:

  • opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części technicznej dotyczącej opisu przygotowania oferty oraz uczestnictwo w procesach przetargowych na opracowanie dokumentacji technicznej i wykonawstwo robót, dla wyznaczonych zadań remontowo – inwestycyjnych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego;
  • wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w tym kontrola prawidłowości realizacji robót elektrycznych w specjalności instalacyjnej w zakresie prac elektrycznych, teletechnicznych, informatycznych i automatyki, wynikających z uprawnień określonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane oraz rozliczanie robót na podstawie kosztów budowy prac elektrycznych, teletechnicznych, informatycznych i automatyk, objętych nadzorem;
  • rozliczenie kosztów inwestycji w zakresie robót elektrycznych, teletechnicznych, informatycznych i automatyki; 
  • udział w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych obiektu;
  • monitorowanie stanu technicznego obiektów, przeprowadzanie bieżących przeglądów technicznych i gwarancyjnych, realizowanie zaleceń Urzędu Dozoru Technicznego;
  • nadzór i bieżąca kontrola zespołu utrzymania ruchu elektrycznego budynku siedziby Urzędu Marszałkowskiego.
Czytaj więcej...

INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO I EKSPLOATACYJNEGO

MPKMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU SP. Z O.O.
Lider na rynku usług przewozowych miasta Poznania i okolic
poszukuje kandydata na stanowisko:

INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO I EKSPLOATACYJNEGO
(specjalność konstrukcyjno-budowlana do kierowania robotami budowalnymi bez ograniczeń)

 

Główne obowiązki na stanowisku: nadzór inwestorski w zakresie budowlanym i kompleksowe prowadzenie prac inwestycyjnych oraz remontowych, planowanych jak i awaryjnych, w tym:

  • przygotowanie przy współpracy z odpowiednimi Wydziałami Spółki, planów inwestycyjnych oraz remontowych w zakresie robót budowalnych
  • realizacja zaplanowanych inwestycji, w tym udział w przetargach, przygotowywanie niezbędnej dokumentacji na rzecz realizowanych działań (np. SIWZ, umowy, opinie, ekspertyzy, badania etc), nadzór nad pracami oraz odbiór i rozliczenie robót.
  • uczestnictwo w przeglądach technicznych okresowych obiektów znajdujących się na terenie Spółki zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym
  • obsługa bazy danych Spółki (IFS w module Enterprise Asset Managment) oraz bieżącej korespondencji Działu w zakresie realizowanych prac
Czytaj więcej...

Kierownik hydrotechniczny

ENERGOPOL

Energopol - Szczecin S.A. jest firmą budowlaną o ponad sześćdziesięcioletniej tradycji i doświadczeniu. Wykonujemy złożone projekty we wszystkich dziedzinach budownictwa ze szczególnym uwzględnieniem projektów z dziedziny hydrotechniki morskiej i śródlądowej, dróg i mostów, urządzeń, sieci i instalacji gazowych oraz wodno-kanalizacyjnych, energetycznych, budowli wielkokubaturowych przemysłowych, jak również użyteczności publicznej oraz specjalnego fundamentowania na terenie całej Polski.

Kierownik hydrotechniczny

Zakres obowiązków:
• bezpośrednie nadzorowanie jakości realizowanych robót hydrotechnicznych,
• koordynowanie i rozdzielanie robót na powierzonym odcinku,
• planowanie potrzeb w zakresie sił i środków produkcji,
• bieżąca analiza przyjętych rozwiązań, inicjowanie wdrożeń rozwiązań zamiennych,
• nadzorowanie jakości i terminów realizowanych robót zgodnie z dokumentacją budowlaną oraz sztuką budowlaną,
• analiza dokumentacji i monitoring kosztów budowy,
• współpraca z inwestorem, projektantem i innymi zespołami technicznymi,
• realizacja robót zgodnie z przyjętym harmonogramem i raportowanie postępów,
• ścisła współpraca z Kierownikiem ds. zaopatrzenia w zakresie potrzeb materiałowych, sprzętowych i służb zewnętrznych,
• efektywne zarządzanie podległym zespołem,
• prowadzenie dziennika budowy oraz dokumentacji budowy,
• monitoring kosztów budowy oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.

 

Czytaj więcej...