Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Regulacje Prawne

Regulacje prawne

Wykaz obowiązujących przepisów prawnych

  1. Prawo budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.);
  2. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. 2014 r. poz. 768);
  3. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.);
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) – w związku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw; (Dz. U. Nr 163 poz. 1364);
  5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) – obowiązuje do 24 września 2014 r.;
  6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r. poz. 1278) – obowiązuje od 25 września 2014 r.