Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Ponowny wpis do Izby

Następuje:

  1. po skreśleniu z listy członków (na własną prośbę lub z tytułu nieopłacenia składek)
  2. na podstawie pisemnego wniosku członka,
  3. po opłaceniu:
    - zaległych składek, w wysokości obowiązującej w okresie powstania zaległości;
    - opłaty wpisowej w wysokości określonej w Zasadach Gospodarki Finansowej Izby;
    - bieżących składek członkowskich oraz ubezpieczenia OC;
  4. odbyciu e-learningowego szkolenia uzupełniającego w zakresie określonym w uchwale PIIB nr 20/R/2015.

Wniosek o wpis na listę członków