Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Skreślenie Z LISTY CZŁONKÓW

Następuje na podstawie:

  1. pisemnego wniosku członka izby
  2. śmierci członka
  3. nieopłacenia składek członkowskich za okres 12 miesięcy
  4. orzeczenia o stwierdzeniu zakazu wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
  5. orzeczenia kary, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt. 4 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,

Skreślenie z listy członków następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione warunki.

Skreślenie powoduje:

  1. zakaz wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
  2. odmowę wydania zaświadczenia o przynależności do izby oraz zakaz posługiwania się wcześniej wydanym zaświadczeniem,
  3. utratę czynnego i biernego prawa wyborczego, a w szczególności, wygaśnięcie mandatu delegata na Krajowy Zjazd i okręgowy zjazd oraz mandatu do pełnienia funkcji w organach Izby,
  4. wygaśnięcie obowiązku opłacania bieżących składek członkowskich, w wypadku, o którym mowa w §8 ust. 1 pkt 3 oraz ubezpieczenia OC,
  5. zwrot nadpłaconych składek, w wypadku, o którym mowa w §9 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5.

Wniosek o skreślenie z listy członków (PDF)