Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Czy w przypadku gdy kieruję budową pracując dla danego generalnego wykonawcy i składam wypowiedzenie umowy i jednocześnie dokonuję wpisu do dziennika budowy

„Proszę o udzielenie informacji, czy w przypadku gdy kieruję budową pracując dla danego generalnego wykonawcy i składam wypowiedzenie umowy i jednocześnie dokonuję wpisu do dziennika budowy o rezygnacji z pełnienia funkcji kierownika budowy jest za tę budowę odpowiedzialny aż do momentu przejęcia przez nowego kierownika budowy obowiązków?

Czy można w jakiś prawny sposób wymusić na dotychczasowym pracodawcy lub inwestorze zapewnienie nowego kierownika budowy z dniem np. wymagalności okresu wypowiedzenia? Wiem, że zgodnie z Prawem Budowlanym Inwestor ma obowiązek zapewnić taką funkcję na budowie, ale jaką mam możliwość uzyskania potwierdzenia, że taka osoba już się wpisała do dziennika budowy jako nowy kierownik?”

 

Odpowiedź jest aktualna na dzień jej sporządzenia, czyli 7 czerwca 2019 r.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wyjaśnia następująco:

Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290) – dalej prawo budowlane na inwestorze ciąży obowiązek zapewnienia objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy – art. 18 ust. 1 pkt 2 prawa budowlanego Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego, który powinien stale przebywać na terenie budowy i dbać o prawidłowość prowadzonej budowy. Do podstawowych obowiązków kierownika budowy wymienionych w art. 22 prawa budowlanego należą przede wszystkim sprawy dotyczące bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych, organizacji ich przebiegu, zabezpieczenia terenu budowy, prowadzenia dokumentacji budowy i przygotowywania odbiorów. Przepisy prawa budowlanego nie regulują spraw związanych z rezygnacją i powołaniem nowego kierownika budowy. Wydaje się jednak, że w sytuacji gdy dotychczasowy kierownik budowy z jakiś powodów nie może pełnić swojej funkcji na terenie budowy inwestor powinien niezwłocznie powołać nowego kierownika budowy, który będzie niejako następcą pierwotnego kierownika budowy. Zgodnie z art. 44 pkt 1 prawa budowlanego w przypadku zmiany kierownika budowy lub kierownika robót inwestor dołącza do dokumentacji budowy oświadczenie o przejęciu obowiązków przez nowego kierownika budowy. Kierownik o swojej rezygnacji powinien umieścić w dzienniku budowy odpowiednią adnotację. W tym to czasie na budowie nie powinny się także odbywać żadne prace budowlane do wyznaczenia przez inwestora nowego kierownika budowy.

Ponadto do obowiązków inwestora należał obowiązek poinformowania o zmianie kierownika budowy organ nadzoru budowlanego, a nie kierownika budowy. Ponadto zgodnie z art. 93 pkt 4 prawa budowlanego (zarówno w brzmieniu przed jak i po nowelizacji), kto przystępuje do budowy lub prowadzi roboty budowlane bez dopełnienia wymagań określonych w m.in. art. 44 prawa budowlanego, podlega karze grzywny.

Natomiast zgodnie z art. 22 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy m.in. protokolarne przejęcie od inwestora terenu budowy oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Co istotne zgodnie z art. 652 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) od chwili przejęcia terenu budowy od inwestora wykonawca jest w całości odpowiedzialny za powierzony mu teren budowy i za każdą szkodę, która może zdarzyć się podczas wykonywania robót budowlanych. Oznacza to również, że od tego momentu wykonawca może rozpocząć roboty budowlane na terenie inwestora. W świetle powyższego kierownik budowy, który jest najczęściej przedstawicielem wykonawcy na budowie, powinien także dokonać protokolarnego przekazania placu budowy nowemu kierownikowi budowy, ponieważ od chwili przejęcia terenu budowy na nim ciąży obowiązek odpowiedniego zorganizowania i przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. W tym przypadku należałoby także pod kontem prawnym przeanalizować sam kontrakt kierownika budowy i jego obowiązki i sam moment rezygnacji z funkcji kierownika budowy.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje jednocześnie, że niniejsze pismo nie stanowi oficjalnej wykładni prawa i nie jest wiążące dla organów administracji i innych, orzekających w sprawach indywidualnych. W przypadkach trudnych lub niezrozumiałych, osoba zainteresowana bądź organ administracji publicznej może zwrócić się do organu stanowiącego dane prawo o udzielenie prawidłowej wykładni tego przepisu