Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

W jaki sposób interpretują Państwo przepis §12, ust. 1 pkt. b) rozporządzenia w sprawie warunków technicznych?

Zwracam się z uprzejmą prośbą o Państwa opinię, tzn. w jaki sposób interpretują Państwo przepis §12, ust. 1 pkt. b) rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tj. „[…] budynek na działce budowlanej należy sytuować od granicy tej działki w odległości nie mniejszej niż: […] 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę tej granicy” w odniesieniu do napotkanej sytuacji, w której ściana jest zwrócona w stronę granicy, jednak nie jest do niej równoległa.

Dla przykładu: jeden narożnik budynku znajduje się w odległości 3m od granicy, a drugi np. 15m czy w tym przypadku można wykonać okna i drzwi w takiej ścianie ?”.

Odpowiedź jest aktualna na dzień jej sporządzenia, czyli 20 lutego 2019 r.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wyjaśnia następująco:

Przywołany przepis wynikający z warunków technicznych w brzmieniu jak niżej:

§ 12. 1. Jeżeli z przepisów § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271-273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania, budynek na działce budowlanej należy sytuować od granicy tej działki w odległości nie mniejszej niż:

1) 4 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy;

2) 3 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę tej granicy.

określa odległości od granicy działki budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami bądź też ścianą bez okien i drzwi.

rysunek do pytania ZPBWątpliwości nie budzi sytuacja gdy ściana jest równoległa do granicy działki.

W przypadku gdy ściana jest nierównoległa jak na poniższym szkicu w naszej opinii, aby wykonać w ścianie otwór okienny lub drzwiowy należy łącznie spełnić dwa warunki odległości minimalnych, to jest minimalnej odległości budynku od granicy działki (3,0 m) oraz minimalnej odległości otworu okiennego lub drzwiowego równej 4,0 m.

Literalne rozumienie przepisu rozporządzenia o minimalnej odległości budynku od granicy działki w sytuacji pokazanej na szkicu uniemożliwiałoby wykonanie w dwóch ścianach budynku jakiegokolwiek otworu okiennego lub drzwiowego jeśli narożnik budynku byłby w odległości mniejszej niż 4,0 m od granicy działki. W opinii Izby taka interpretacja może w sposób nieuzasadniony ograniczać warunki zabudowy działki.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje jednocześnie, że niniejsze pismo nie stanowi oficjalnej wykładni prawa i nie jest wiążące dla organów administracji i innych, orzekających w sprawach indywidualnych. W przypadkach trudnych lub niezrozumiałych, osoba zainteresowana bądź organ administracji publicznej może zwrócić się do organu stanowiącego dane prawo o udzielenie prawidłowej wykładni tego przepisu.