Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Montowanie wkładów kominowych w świetle obowiązujących przepisów prawnych

„Proszę o informacje prawną dotyczącej stosowania na budowach kominów (wkładów kominowych) z tworzywa do kotłów gazowych. Mam obecnie na budowie konflikt z wykonawcą dotyczący zamontowanie wkładu kominowego do kotła gazowego z tworzywa (w załączniku deklaracja zgodności producenta komina). Wg mnie zgodnie z WT i paragrafu: § 266.
1. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z wyrobów niepalnych. Wykonawca twierdzi że i tak wkład kominowy jest włożony w istniejący komin z cegły lecz wg mnie przepis WT odnosi się do samego przewodu kominowego (wkładu). Co do obudowy komina (wkładu spalinowego) to jest pkt 2 i 3 § 266:
2. Przewody lub obudowa przewodów spalinowych i dymowych powinny spełniać wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej badań ogniowych małych kominów.
3. Dopuszcza się wykonanie obudowy, o której mowa w ust. 2, z cegły pełnej grubości 12 cm, murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnętrznym tynkiem lub spoinowaniem.

Twierdzę że proponowany komin w deklaracji nie ma niepalności wkładu kominowego i nie ma znaczenia że jest zamontowany w istniejącym szachcie kominowym. Kto ma zatem rację ja czy może wykonawca.
Proszę o odpowiedź jak wygląda aktualnie sprawa montowania wkładów kominowych w świetle obowiązujących przepisów prawnych. Proszę o możliwie szybką odpowiedź.
Wykonawca systemu kominowego dosłał jeszcze dodatkowo dodatkowe wyjaśnienia utrzymując ze wystarczą do zamontowania wkładu kominowego z tworzywa.”

Odpowiedź jest aktualna na dzień jej sporządzenia, czyli 4 września 2018 r.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wyjaśnia następująco:

W § 266. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) został wprowadzony zapis o następującej treści

  1. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z wyrobów
  2. Przewody lub obudowa przewodów spalinowych i dymowych powinny spełniać wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej badań ogniowych małych kominów.
  3. Dopuszcza się wykonanie obudowy, o której mowa w ust. 2, z cegły pełnej grubości 12 cm, murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnętrznym tynkiem lub spoinowaniem.

Zapisy te w sposób jednoznaczny  wskazują na brak możliwości stosowania w Polsce przewodów spalinowych i dymowych (wkładów kominowych) z tworzyw sztucznych, w tym do kotłów gazowych.

Podane w deklaracji właściwości użytkowych materiałów z których produkowane są przez firmę … systemy spalinowe przeznaczone do odprowadzania spalin z urządzenia grzewczego do atmosfery dla kotłów kondensacyjnych i niskotemperaturowych mają klasę reakcji na ogień - E co oznacza:

Duży udział w pożarze

Występuje dla źródła 100 kW po czasie krótszym niż 2 minut

łatwo zapalne

Wniosek:

Systemy spalinowe przeznaczony do odprowadzania spalin z urządzenia grzewczego do atmosfery dla kotłów kondensacyjnych i niskotemperaturowych produkcji … wykonane są z materiałów palnych, a więc nie można ich zastosować w Polsce.

 Uwagi dodatkowe:

Mimo to na naszym rynku można znaleźć systemy kominowe z tworzyw sztucznych, które są sprzedawane jako element wyposażenia urządzenia grzewczego. Według producentów tych urządzeń argumentem wskazującym na przydatność tworzyw sztucznych w instalacjach kominowych są niskie temperatury spalin, jakie gwarantują nowoczesne jednostki grzewcze.

Należy jednak podkreślić, że w komorze spalania następuje proces, któremu zawsze towarzyszy bardzo wysoka temperatura.

Występujące z różnym nasileniem pożary systemów kominowych z tworzywa sztucznego to argument do podjęcia w szczególności przez środowiska branży kominiarskiej wnikliwej analizy stosowanych do produkcji systemów kominowych tworzyw sztucznych. Należy podkreślić, że stosowanie tworzyw sztucznych jako materiałów do budowy systemów kominowych niesie za sobą istotne zagrożenia. Występujące w stosowanym materiale procesy starzenia mogą doprowadzić do szeregu zmian w strukturze elementów systemu odprowadzania spalin, powodując powstawanie niezwykle groźnych nieszczelności, skutkujących przedostawaniem się spalin np. do pomieszczeń mieszkalnych.

Ponadto należy zwrócić uwagę również na korzystne cechy systemów kominowych wykonanych ze stali kwasoodpornych w porównaniu do tworzyw sztucznych. Jak wykazały badania przeprowadzone przez … przy zastosowaniu współosiowych przewodów powietrzno- spalinowych przez niski opór cieplny jakim charakteryzuje się stal można uzyskać dodatkowy wzrost sprawności układu kocioł – komin w wysokości ok. 4% na wskutek podgrzania powietrza spalania zasysanego przewodem współosiowym. Z pewnością takich oszczędności nie można uzyskać przy instalacjach spalinowych z tworzyw sztucznych posiadających wysoki opór cieplny.

Zwraca się ponadto uwagę, że Normy w Polsce:

  • są nieobowiązkowe, chyba, że są cytowane w ustawach lub rozporządzeniach
  • jeżeli wprowadzona w Polsce norma np. PN-EN 14471+A1:2015-02 - wersja angielska „Kominy -- Systemy kominowe z kanałami wewnętrznymi z tworzyw sztucznych -- Wymagania i badania” jest sprzeczna z obowiązującą ustawą .lub rozporządzeniem to zapisów tej normy nie można w Polsce stosować (ustawy, rozporządzenia są aktami wyższej rangi).

Wniosek końcowy

W Polsce brak możliwości stosowania przewodów spalinowych i dymowych z tworzyw sztucznych do kotów gazowych. Dotyczy to również wkładów kominowych.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje jednocześnie, że niniejsze pismo nie stanowi oficjalnej wykładni prawa i nie jest wiążące dla organów administracji i innych, orzekających w sprawach indywidualnych.