Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Prośba o interpretację przepisów technicznych dotyczących minimalnych odległości między zbiornikami podziemnymi na gaz.

„Zwracam się z prośbą o interpretację przepisów technicznych dotyczących minimalnych odległości między zbiornikami podziemnymi na gaz, ze względu na rozbieżność między interpretacją moją (występuje jako kierownik budowy) i Inwestora a Projektantem. Temat dotyczy budowy zbiorników stalowych podziemnych o pojemności 550 m3 każdy, na medium propylen. Zbiorniki projektowane są jako ciśnieniowe. Projektant założył odległość między zbiornikami wynoszącą 1/4 sumy średnic dwóch sąsiednich zbiorników biorąc pod uwagę średnicę jako średnicę nominalną (pomijając grubość płaszcza). Odległość między zbiornikami jest również w projekcie liczona od średnicy wewnętrznej (bez uwzględnienia grubości płaszcza stalowego). Odległość miedzy zbiornikami reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie w § 76. 1 mówiącym, że odległość między zbiornikami w metrach powinna wynosić 1/4 sumy średnic dwóch sąsiednich zbiorników. Jednak ustawa nie wskazuję jaką średnice należy uwzględnić, wewnętrzną (nominalną) czy zewnętrzną.

W związku z powyższym proszę o interpretację przepisów w świetle opisanego problemu i odpowiedź na pytania:

  1. Jaką średnice należy uwzględniać przy usytuowaniu zbiorników? wewnętrzną (nominalną) czy zewnętrzną łącznie z grubością płaszcza stalowego?
  2. Czy odległość między zbiornikami należy liczyć w świetle od zewnętrznej części płaszcza czy od średnicy wewnętrznej nominalnej?
  3. Czy w przypadku mniejszej odległości o 40 mm można zaokrąglić wynik do równego metra? tzn przyjąć zamiast 1960mm odległość równą 2m zgodnie z zasadami matematyki? Czy przy zaokrągleniu w górę będzie minimalna odległość spełniona?

Odpowiedź jest aktualna na dzień jej sporządzenia, czyli 4 września 2018 r.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wyjaśnia następująco:

W § 76. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 243 poz. 2063 z  21 listopada 2005 r.) stwierdza się, że „odległość w metrach między zbiornikami z gazem płynnym powinna wynosić co najmniej 1/4 sumy średnic dwóch sąsiednich zbiorników”.
W ww. Rozporządzeniu nie wskazano precyzyjnie  jaką średnicę należy przyjąć tzn. wewnętrzną (nominalną), czy zewnętrzną, czy zewnętrzną łącznie z grubością płaszcza stalowego.
Zdaniem opiniującego, należy w tym przypadku, przyjąć najmniej korzystny wariant tzn. średnicę zewnętrzną łącznie z grubością płaszcza stalowego. Odległość między zbiornikami należy więc liczyć od zewnętrznej powierzchni płaszcza zbiorników.
Ponadto w rozporządzeniu stwierdza się, że odległość między zbiornikami  z gazem płynnym powinna być co najmniej równa podanej zależności, a więc w tym przypadku zaokrąglanie w górę nie jest właściwe (odległość między zbiornikami powinna być nie mniejsza niż 2 m).

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje jednocześnie, że niniejsze pismo nie stanowi oficjalnej wykładni prawa i nie jest wiążące dla organów administracji i innych, orzekających w sprawach indywidualnych.