Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Czy część budynku wykonana zgodnie z § 210 WT może być przeznaczona na kotłownię gazową o łącznej mocy cieplnej powyżej 2000 kW?

„Proszę o zajęcie stanowiska w następującej kwestii:
Wg WT:
§ 176. [Wymogi dotyczące pomieszczeń do instalowania kotłów na paliwa gazowe]
5. Kotły na paliwa gazowe o łącznej mocy cieplnej powyżej 2.000 kW mogą być instalowane wyłącznie w budynku wolno stojącym przeznaczonym na kotłownię.
oraz
§ 210.[Ściany oddzielenia przeciwpożarowego w pionie]
Części budynku wydzielone ścianami oddzielenia przeciwpożarowego w pionie – od fundamentu do przekrycia dachu - mogą być traktowane jako odrębne budynki.
Pytanie: Czy część budynku wykonana zgodnie z § 210 WT może być przeznaczona na kotłownię gazową o łącznej mocy cieplnej powyżej 2000 kW?„

Odpowiedź jest aktualna na dzień jej sporządzenia, czyli 26 czerwca 2018 r.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wyjaśnia:

Sprawy te reguluje Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz.1422).  Dla uproszczenia to rozporządzenie określane jest jako Warunki Techniczne (WT). § 176 p. 5 w rozdziale 7 WT „Instalacja gazowa na paliwa gazowe” stanowi co następuje: ”Kotły na paliwa gazowe o łącznej mocy cieplnej powyżej 2000 kW mogą być instalowane wyłącznie w budynku wolno stojącym przeznaczonym na kotłownię”. WT nie zawierają definicji budynku wolno stojącego, dlatego posiłkuję się Słownikiem Języka Polskiego PWN, w którym budynek wolno stojący jest określony jako „budynek niestykający się z innymi budynkami”. Jednocześnie §210 WT w rozdziale 8 WT „Instalacja elektryczna” stanowi co następuje: „Części budynku wydzielone ścianami oddzielenia przeciwpożarowego w pionie - od fundamentu do przekrycia dachu – mogą być traktowane jako odrębne budynki”. WT nie zawierają definicji budynku odrębnego.

Definicję pojęcia budynek odrębny znalazłem w Słowniku pojęć GUS-u: ”za odrębny budynek przyjęto budynek oddzielony od innych wolną przestrzenią, a w przypadku bezpośredniego przylegania do innego budynku w zabudowie zwartej lub do innych zabudowań (np. przy budynkach zespolonych pod jednym dachem lecz spełniających różne funkcje gospodarcze) budynek oddzielony ścianami szczytowymi”. Pytanie, na które ma odpowiedzieć niniejsza opinia brzmi: ”czy część budynku wykonana zgodnie z §210 WT może być przeznaczona na kotłownię gazową o łącznej mocy cieplnej powyżej 2000 kW?” Uważam, że nie. Z powyższego wywodu wynika, że budynek kotłowni powinien być wolno stojący, czyli niestykający się z innymi budynkami.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje jednocześnie, że niniejsze pismo nie stanowi oficjalnej wykładni prawa i nie jest wiążące dla organów administracji i innych, orzekających w sprawach indywidualnych.