Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Powiat ……. jest Inwestorem na rozpoczętej budowie, która jest realizowana ...

„Powiat ....... jest Inwestorem na rozpoczętej budowie, która jest realizowana na podstawie dwóch projektów: projektu pierwotnego - sporządzonego przez jedno biuro projektowe oraz projektu zamiennego zmieniającego część budynku – sporządzonego przez drugie inne biuro projektowe. Pytanie nasze dotyczy nadzoru autorskiego, które biuro projektowe powinno pełnić nadzór autorski, nadmieniamy że z żadnym z tych biur nie podpisywaliśmy umowy o nadzór autorski. Uważamy, że według Prawa Budowlanego art.20 ust. 1 pkt 4 projektant ma obowiązek pełnić taki nadzór, tylko który z tych projektantów. Ponadto czy przy odbiorze końcowym projektant i właśnie który (czy ten co projektował pierwotnie, czy ten co robił projekt zamienny) musi podpisywać oświadczenia w dzienniku budowy i dokumentacji powykonawczej. Który projektant powinien udzielać odpowiedzi na zapytania Wykonawcy co do niejasności w dokumentacjach. Który projektant jest odpowiedzialny za wykonywanie rysunków zamiennych oraz za podpisywanie wszelkich oświadczeń?"

 Odpowiedź jest aktualna na dzień jej sporządzenia, czyli 31 października 2017 r.

W nawiązaniu do zapytania z dnia 26 października 2017 r. dotyczącego nadzoru autorskiego, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje, że (jak stanowi Prawo Budowlane) sprawowanie nadzoru autorskiego jest obowiązkiem projektanta nawet wtedy, gdy nie ma umowy o nadzór. Tak więc projektant nie może odmówić jego sprawowania. W przypadku opisanym w piśmie mamy dwie jednostki projektowe. Nie znamy treści umowy między Inwestorem a Projektantem, nie wiemy też czy po zmianie projektanta (projekt zamienny) zostały w ramach umowy przekazane prawa autorskie.

W przedstawionej sprawie wydawać się może, że właściwym do sprawowania nadzoru jest autor projektu zamiennego, ale będzie to prawda tylko w tym przypadku, gdy projektant pierwotny przekazał prawa autorskie. Może być też tak, że zmiana projektu wykonana była tylko w niewielkim zakresie (ale była zmiana istotna w rozumieniu PB) i w projekcie znalazł się zapis, że pewne sprawy należy uzgadniać z autorem projektu podstawowego (często tak bywa). Jak widać jest wiele pytań, na które nie znając odpowiedzi, nie jesteśmy w stanie pomóc pytającemu nas inspektorowi.

Przytoczona opinia nie jest wykładnią prawa i nie może być użyta w ewentualnych sporach. Równocześnie informujemy, że Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa odpowiada tylko na zapytania członków Izby. Powiat ....... nie jest członkiem Izby i jeśli ma wątpliwości natury prawnej, to powinien skorzystać z pomocy prawnej (z pewnością jest taka w Urzędzie).

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje jednocześnie, że niniejsze pismo nie stanowi oficjalnej wykładni prawa i nie jest wiążące dla organów administracji i innych, orzekających w sprawach indywidualnych.