Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Pytania i odpowiedzi ZPB

 


„Wnoszę o pomoc w interpretacji zapisów zawartych w „Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, w §192a zapisano, „Mieszkania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym należy wyposażyć w (…) odpowiednią sygnalizację alarmowo – przyzywową dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych”. Proszę o opinię w kwestii interpretacji powyższego zapisu:

 1. Czy projektując instalację elektryczną w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych można zrezygnować z instalacji przyzywowej w mieszkaniach, o której mowa w powyższym paragrafie i na jakiej podstawie ?
 2. Zapis nie precyzuje formy w jakiej instalacja przyzywowa musi być wykonana w mieszkaniu, czy wybór rozwiązań technicznych należy wyłącznie do projektanta (w porozumieniu z inwestorem)?
 3. Czy jeśli nie można z tej instalacji zrezygnować, w myśl zapisów paragrafu, czy zakres działania tej instalacji (alarmowanie) można ograniczyć do pojedynczego mieszkania ?”

„Proszę o udzielenie informacji, czy w przypadku gdy kieruję budową pracując dla danego generalnego wykonawcy i składam wypowiedzenie umowy i jednocześnie dokonuję wpisu do dziennika budowy o rezygnacji z pełnienia funkcji kierownika budowy jest za tę budowę odpowiedzialny aż do momentu przejęcia przez nowego kierownika budowy obowiązków?

Czy można w jakiś prawny sposób wymusić na dotychczasowym pracodawcy lub inwestorze zapewnienie nowego kierownika budowy z dniem np. wymagalności okresu wypowiedzenia? Wiem, że zgodnie z Prawem Budowlanym Inwestor ma obowiązek zapewnić taką funkcję na budowie, ale jaką mam możliwość uzyskania potwierdzenia, że taka osoba już się wpisała do dziennika budowy jako nowy kierownik?”


„Mam pytanie dotyczące przepisów prawa budowlanego dotyczącego procedury odbioru budynku jednorodzinnego na który uzyskano pozwolenie, wybudowano go w latach 90, ale zaginęła książka budowy i nie ma kierownika. Czy w naszej izbie mamy specjalistę zajmującego się takimi kwestiami?”


Mam zapytanie odnośnie rozdziału 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U.2014.1200). W art. 23.1. właściciel lub zarządca budynku jest obowiązany poddać budynki w czasie ich użytkowania kontroli;

1) okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych:

 1. co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,
 2. co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,
 3. co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW.

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.

2. Kontrole systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji obejmują ocenę sprawności tych systemów oraz dostosowania do potrzeb użytkowych budynku.
3. Nie dokonuje się kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, w których od ostatniej takiej kontroli nie dokonano zmian mających wpływ na ich efektywność energetyczną.

W związku punktem 3 moje pytanie jest takie, czy punkt 3. dotyczy wszystkich wyżej wymienionych kontroli okresowych. Czy należy rozumieć, że  jeżeli zachodzi punk 3. to kontroli w określonych wyżej latach się nie przeprowadza. Nie mam jasności w tym temacie i dlatego bardzo proszę o odpowiedź.


„Zwracamy się z prośbą o przeanalizowanie poniższej sytuacji. Pełnimy funkcje kierownika budowy oraz inżyniera budowy przy budowie hali na którym to obiekcie architekt zaprojektował systemową elewacje poliwęglanowo-aluminiową. System ten składa się z systemowych profili aluminiowych które są obłożone dwustronne płytą poliwęglanową. Mocowanie płyt za pomocą zamka pióro-wpust. Na system wystawiona jest krajowa ocena techniczna, która naszym zdaniem dotyczy tylko płyt poliwęglanowych (w zał. opinia techniczna) a nie kompletnego sytemu profili aluminiowych i płyt poliwęglanowych (tzw kaset).
Wobec obaw co do zastosowania zaprojektowanego systemu wspólnie z wykonawcą robót chcieliśmy zastosować inny materiał na elewacje. Proponowany zamiennik nie został zaakceptowany przez Architekta w ramach nadzoru autorskiego oraz inwestora. Szczególnie Architekt obiektu żąda zastosowania zaprojektowanego sytemu, ponieważ obawiamy się odpowiedzialności zawodowej i mając na uwadze Prawo budowlane Art. 22. 3e szczególnie kierownik budowy jest odpowiedzialny za stosowanie wyrobów zgodnie z art. 10.
W tej chwili wstrzymane są roboty budowlane a inwestor ( za naradą projektanta) praktyczne nie dopuszcza zastosowania innego materiału. Na ostatnim spotkaniu z inwestorem padła propozycja że zamotujemy elewacje na polecenie i odpowiedzialność inspektora nadzoru , jednak obawiamy się że taki wpis do dziennika budowy nie zwalnia kierownika z odpowiedzialności. W związku z powyższym prosimy o zajęcie stanowiska.”


Zwracam się z uprzejmą prośbą o Państwa opinię, tzn. w jaki sposób interpretują Państwo przepis §12, ust. 1 pkt. b) rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tj. „[…] budynek na działce budowlanej należy sytuować od granicy tej działki w odległości nie mniejszej niż: […] 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę tej granicy” w odniesieniu do napotkanej sytuacji, w której ściana jest zwrócona w stronę granicy, jednak nie jest do niej równoległa.

Dla przykładu: jeden narożnik budynku znajduje się w odległości 3m od granicy, a drugi np. 15m czy w tym przypadku można wykonać okna i drzwi w takiej ścianie ?”.


„Proszę o odpowiedź w następującej kwestii:
Wg prawa budowlanego:
Art. 20 1. Do podstawowych obowiązków projektanta należy:

1) Opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
oraz:
Art. 25 Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy
1) Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności tej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

Pytanie: Czy oznacza to, że inspektor nadzoru ma obowiązek kontroli projektu przez ocenę jego zgodności z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej”.


„Dotyczy przeglądów budynków. Proszę o wykładnię, które budynki wymagają okresowych kontroli stanu technicznego i w jakim zakresie. Do wątpliwości skłoniło mnie pismo …, z którego wynika, że tylko budynki o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m2. Proszę również o wykładnię Książki Obiektu”.


„Czy możecie Państwo pomóc w kwestii prawnej. Chodzi o konieczność potwierdzania „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” dokumentów aprobat technicznych, deklaracji własności użytkowych i innych tego typu (wszystkie jako wydruk ze stron producentów, dostawców)  w przekazywanej Inwestorowi dokumentacji powykonawczej.

Pytanie brzmi czy trzeba pieczętować takie dokumenty ręką kierownika budowy/kierownik robót nie mając wglądu do oryginałów bo przecież np. jakiś materiał przyjechał Belgii.? Czy są jednoznaczne przepisy na tak lub nie?”


Mój przyszły zleceniodawca planuje budowę budynku gospodarczego przy granicy z sąsiednią działką budowlaną. Parametry budynku zgodne będą z par. 12 pkt. 4 ust. 3 WT. Problem polega na tym, że zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwalają na budowę w granicy jedynie w przypadku zabudowy bliźniaczej (czyli jeżeli na działce sąsiedniej jest już budynek w granicy i się do niego dostawiamy lub projektujemy dwa budynki w granicy)

Pytanie: czy w opisywanym przypadku organ wydający pozwolenie na budowę może zakwestionować lokalizację projektowanego budynku i nakazać jego dostosowanie do zapisów planu w zakresie odległości od granicy działki -tak ja w przypadku dyby był to budynek np. o wys. 4m i ze ścianą dł. 8m w granicy(wg. par. 12 pkt. 2. WT.?


„Mam pytanie odnośnie Warunków Zabudowy. Na osiedlu domków jednorodzinnych powstaje dom, który znacznie różni się bryła od pozostałych. Dom otrzymał o prawie 100% większa powierzchnie zabudowy od pozostałych. Pani urbanistka tłumaczy się, że jest możliwe wydanie takich warunków zabudowy. Moje pytanie brzmi gdzie mogę zgłosić się aby uzyskać więcej informacji na ten temat i czy faktycznie warunki zabudowy zostały wydane zgodnie z prawem?”


„Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w prawidłowej interpretacji przepisu, który na etapie projektowania instalacji teletechnicznych budzi wiele wątpliwości. Zgodnie z treścią §192a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) mieszkanie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym należy wyposażyć w instalację wejściowej sygnalizacji dzwonkowej oraz w odpowiednią sygnalizację alarmowo – przyzywową dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Co należy rozumieć poprzez „odpowiednią sygnalizację alarmowo – przyzywową dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych” W jaki praktyczny sposób spełnić wymagania przywołanego przepisu ?”


„Mam pytanie - w kwietniu tego roku objąłem funkcję powiatowego inspektora nadzoru budowlanego dla powiatu ...szukałem dość długo i powiem szczerze, że znalazłem bardzo rozbieżne opinie i orzecznictwo ws czy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego musi posiadać aktualne zaświadczenie do przynależności do izby inżynierów. Jedne orzecznictwa mówią, że nie jest to do końca samodzielna funkcja techniczna - bo nie jest wprost wymieniona w art 12 PB, inne natomiast mówią o konieczności opiniowania z aktualnym wpisem i za razem z aktualnym ubezpieczeniem. Proszę o informację jaka jest stosowana praktyka wśród innych powiatowych inspektorów ?”


„Zwracam się z ponowną prośbą o udzielenie odpowiedzi dotyczącą zastosowania kominów z tworzyw sztucznych. Wykonawca kotłowni po zapoznaniu się z pismem (w załączniku)  po rozpakowaniu kotła gazowego (moc kotła 98 kW) że na kotle jest zamontowany fabrycznie króciec spalinowo - powietrzny fi 100/150 mm wykonany z tworzywa. Adapter spalinowo – powietrzny jest częścią systemu kominowego. Zdemontowanie fabrycznego adaptera może skutkować utratą gwarancji przez producenta kotła. Kocioł gazowy jest produktem renomowanej firmy produkującej kotły na rynek Polski i światowy.
Wobec tego co w zaistniałej sytuacji można zrobić??


„Proszę o informacje prawną dotyczącej stosowania na budowach kominów (wkładów kominowych) z tworzywa do kotłów gazowych. Mam obecnie na budowie konflikt z wykonawcą dotyczący zamontowanie wkładu kominowego do kotła gazowego z tworzywa (w załączniku deklaracja zgodności producenta komina). Wg mnie zgodnie z WT i paragrafu: § 266.
1. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z wyrobów niepalnych. Wykonawca twierdzi że i tak wkład kominowy jest włożony w istniejący komin z cegły lecz wg mnie przepis WT odnosi się do samego przewodu kominowego (wkładu). Co do obudowy komina (wkładu spalinowego) to jest pkt 2 i 3 § 266:
2. Przewody lub obudowa przewodów spalinowych i dymowych powinny spełniać wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej badań ogniowych małych kominów.
3. Dopuszcza się wykonanie obudowy, o której mowa w ust. 2, z cegły pełnej grubości 12 cm, murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnętrznym tynkiem lub spoinowaniem.

Twierdzę że proponowany komin w deklaracji nie ma niepalności wkładu kominowego i nie ma znaczenia że jest zamontowany w istniejącym szachcie kominowym. Kto ma zatem rację ja czy może wykonawca.
Proszę o odpowiedź jak wygląda aktualnie sprawa montowania wkładów kominowych w świetle obowiązujących przepisów prawnych. Proszę o możliwie szybką odpowiedź.
Wykonawca systemu kominowego dosłał jeszcze dodatkowo dodatkowe wyjaśnienia utrzymując ze wystarczą do zamontowania wkładu kominowego z tworzywa.”


„Zwracam się z prośbą o interpretację przepisów technicznych dotyczących minimalnych odległości między zbiornikami podziemnymi na gaz, ze względu na rozbieżność między interpretacją moją (występuje jako kierownik budowy) i Inwestora a Projektantem. Temat dotyczy budowy zbiorników stalowych podziemnych o pojemności 550 m3 każdy, na medium propylen. Zbiorniki projektowane są jako ciśnieniowe. Projektant założył odległość między zbiornikami wynoszącą 1/4 sumy średnic dwóch sąsiednich zbiorników biorąc pod uwagę średnicę jako średnicę nominalną (pomijając grubość płaszcza). Odległość między zbiornikami jest również w projekcie liczona od średnicy wewnętrznej (bez uwzględnienia grubości płaszcza stalowego). Odległość miedzy zbiornikami reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie w § 76. 1 mówiącym, że odległość między zbiornikami w metrach powinna wynosić 1/4 sumy średnic dwóch sąsiednich zbiorników. Jednak ustawa nie wskazuję jaką średnice należy uwzględnić, wewnętrzną (nominalną) czy zewnętrzną.

W związku z powyższym proszę o interpretację przepisów w świetle opisanego problemu i odpowiedź na pytania:

 1. Jaką średnice należy uwzględniać przy usytuowaniu zbiorników? wewnętrzną (nominalną) czy zewnętrzną łącznie z grubością płaszcza stalowego?
 2. Czy odległość między zbiornikami należy liczyć w świetle od zewnętrznej części płaszcza czy od średnicy wewnętrznej nominalnej?
 3. Czy w przypadku mniejszej odległości o 40 mm można zaokrąglić wynik do równego metra? tzn przyjąć zamiast 1960mm odległość równą 2m zgodnie z zasadami matematyki? Czy przy zaokrągleniu w górę będzie minimalna odległość spełniona? „

Występuje w roli Inspektora nadzoru inwestorskiego, na budowie hali magazynowej, na której zmontowano konstrukcję stalową.
Wykonawca zmontował konstrukcję stalową i przedstawił dokumenty jakościowe w postaci:

Złożył fakturę płatności w terminie 14 dni dla inwestora.
W trakcie odbioru robót jako odpowiedź przesłałem do wykonawcy (oraz informacyjnie do inwestora) listę uwag dot.:

Dokumenty te uważam za niezbędne i w mojej praktyce za każdym razem, w różnych firmach przedstawiałem je jako wykonawca lub odbierałem jako zleceniodawca, nigdy nie miałem problemów.
Wykonawca nie odpowiada pisemnie na uwagi, telefonicznie żąda uregulowania płatności. Uważam, że owszem zapłacić za konstrukcję należy, ale nie mam pojęcia jakie są narzędzia wyegzekwowania dostarczenia certyfikatów, czy w takiej sytuacji i na jakiej podstawie mogę polecić inwestorowi zatrzymać część wypłaty (np. 5-10%). Jeżeli jest taka potrzeba, mogę udostępnić korespondencję między mną – kierownikiem oraz wykonawcą.”


„Proszę o interpretację par. 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst. jedn..: Dz.U. z 2018 r. poz. 1422 ze zm.).
Opis problemu: Inwestor chce wybudować bud. gospodarczo-garażowy w narożniku swojej działki. Na działce będzie znajdował się również dom jednorodzinny, na który wcześniej został złożony wniosek o pozwolenie. Działka znajduje się w zabudowie jednorodzinnej. Na dany teren nie ma planu miejscowego, a warunki zabudowy w pkt. odnoszącym się do ochrony interesów osób trzecich mówią by budynki lokalizować zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem (Warunki Techniczne). Projektowany budynek ma wymiary 6,5x6x3m (szer. x dł. x wys.). Budynek został usytuowany w narożniku działki z jedną ścianą przylegającą bezpośrednio do granicy, a drugą 1,5m od granicy. Starostwo nie chce uznać nam takiej lokalizacji budynku powołując się na par.12 ust. 2 "Sytuowanie budynku w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2, dopuszcza się w odległości 1,5m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli plan miejscowy przewiduje taką możliwość." - przypomnę dla danego terenu nie ma planu miejscowego. Projektant natomiast powołuje się na par. 12 ust. 4 "W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, uwzględniając przepisy odrębne oraz przepisy par. 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271-273, dopuszcza się: 3)budowę budynku gospodarczego lub garażowego o długości nie większej niż 6,5m i wysokości nie większej niż 3m bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości nie mniejszej niż 1,5m ścianą bez okien i drzwi." - projektowany budynek spełnia dane parametry. Kto w takim przypadku ma rację skoro przywołane ustępy znajdują się w jednym paragrafie więc są równoważne? Dodam, że co starostwo to inne interpretacje i przydałoby się jakieś objaśnienie do wyżej wymienionego rozporządzenia. Liczę na wyczerpującą odpowiedź”


 

„Pełniąc funkcje kierownika budowy proszę o odpowiedź lub interpretacje następujących zagadnień:

 1. Czy inspektor nadzoru może w trakcie trwania budowy skreślać w dzienniku budowy miejsce do wpisu np. (dla kierownika robót) oraz wydzierać kartki z dziennika budowy (kopie) i zabierać je z terenu budowy w celu (jak twierdzi) archiwizacji.
 2. Czy projektant sprawdzający jest uważany za współautora projektu?
 3. Czy projektant sprawdzający może pełnić nadzór autorski na budowie, zwłaszcza podczas nieobecności projektanta (choroba, urlop, itp)?
 4. Czy projektant sprawdzający może podczas nieobecności projektanta wpisać się do dziennika budowy?
 5. Czy projektant sprawdzający ma prawo występować w imieniu projektanta na podstawie upoważnienia lub pełnomocnictwa (choroba, urlop, itp)?”

„Uprzejmie proszę o interpretację czy słupki do wieszania prania na osiedlach mieszkaniowych spółdzielczych są elementami małej architektury i wymagają zgłoszenia w wydziale architektury starostwa powiatowego. Teren spółdzielni mieszkaniowej jest terenem prywatnym lecz ogólnodostępnym i elementy małej architektury wymagają zgłoszenia.”


„Jestem rzeczoznawcą budowlanym. Na zlecenie różnych Zamawiających wykonuję ekspertyzy i opinie techniczne. Nie utożsamiać z przeglądami obiektów budowlanych. Pytanie. Kogo mam obowiązek powiadomić w przypadku kiedy z ekspertyzy czy opinii technicznej wynika, że obiekt znajduje się w bardzo złym stanie technicznym lub np. grozi zawaleniem ? Zdania uczonych są bardzo rozbieżne. Proszę o podanie podstawy prawnej.”


„Mam problem z jednym projektem w który jestem zaangażowany. Mianowicie projekt budowlany, który został zatwierdzony w decyzji PnB pokazuje dwie kondygnacje użytkowe - zgodnie z obowiązującym MPZP dla lokalizacji obiektu- max dwie kondygnacje użytkowe. Załączam przekrój z projektu budowlanego. W postaci elektronicznej funkcjonuje jeszcze jedno, inne opracowanie, wg którego inwestor chce budować (w załączeniu- rys A-4 i A-5, rzutu poddasza w proj. budowlanym nie ma w ogóle). Pojawiają się tam schody na trzecią kondygnację, „poddasze nieużytkowe” jak w temacie rysunku. Z tej kondygnacji ma być swobodny dostęp na niższy dach budynku, który w tym momencie staje się użytkowym tarasem.

W związku z tym wg mnie pojawia się trzecia kondygnacja użytkowa - zatem budowanie niezgodnie z zatwierdzonym projektem? Proszę o potwierdzenie mojej racji.
W przypadku twierdzącej odpowiedzi właściwe pytanie na koniec- czy w ogóle grożą mi jako KB jakieś konsekwencje, czy odpowiedzialność jest tylko po stronie inwestora?”


„ Proszę o zajęcie stanowiska w następującej kwestii:
wg WT:
§ 176.[Wymogi dotyczące pomieszczeń do instalowania kotłów na paliwa gazowe]
5. Kotły na paliwa gazowe o łącznej mocy cieplnej powyżej 2.000 kW mogą być instalowane wyłącznie w budynku wolno stojącym przeznaczonym na kotłownię.
oraz
§ 210.[Ściany oddzielenia przeciwpożarowego w pionie]
Części budynku wydzielone ścianami oddzielenia przeciwpożarowego w pionie – od fundamentu do przekrycia dachu - mogą być traktowane jako odrębne budynki.
Pytanie: Czy część budynku wykonana zgodnie z § 210 WT może być przeznaczona na kotłownię gazową o łącznej mocy cieplnej powyżej 2000 kW?„


"Proszę o informację dotyczącą sprawowania nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi przez Projektanta dla przytoczonego poniżej przypadku: Projektant wykonał dokumentację budowlaną na podstawie której realizowana jest budowa. W trakcie realizowania budowy, Projektant zakończył działalność firmy projektowej i zaniechał płacenia składek na IIB (nie posiada aktualnego zaświadczenia o przynależności do IIB).
1. Czy w danym przypadku Projektant może odmówić sprawowania nadzoru autorskiego ?
2. Jakie są ewentualne możliwości prawne by Projektanta „nakłonić" do sprawowania nadzoru autorskiego ?
3. Czy w przypadku sprawowania nadzoru (bez aktualnego zaświadczenia o przynależności do IIB) będzie on „skuteczny" zgodnie z przepisami PB ?" "Proszę o wyjaśnienie par. 156 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, podczas wykonywania robót budowlanych. Czy szalunki powinno się stopniowo wyciągać do góry i na głębokości 1 m można je usunąć, czy należy je usunąć na głębokości 0,3m ?"


"1. Czy właściciel/zarządca obiektu musi w okresie gwarancyjnym informować wykonawcę obiektu o przeprowadzeniu przeglądów oraz o prowadzeniu kontroli geodezyjnej obiektu ? (ogólne i szczegółowe warunki gwarancji o tym nie stanowią)
2. Czy obowiązkiem przeprowadzającego przegląd jest analizowanie konstrukcji i wyjaśnianie co może być przyczyną zaobserwowanych przez niego nieprawidłowości, czy też informowanie zleceniodawcy o zaobserwowanych nieprawidłowościach i zlecenie wykonania czynności kontrolnych, wyjaśniających, naprawczych itp. ?"


"Powiat ....... jest Inwestorem na rozpoczętej budowie, która jest realizowana na podstawie dwóch projektów: projektu pierwotnego - sporządzonego przez jedno biuro projektowe oraz projektu zamiennego zmieniającego część budynku – sporządzonego przez drugie inne biuro projektowe. Pytanie nasze dotyczy nadzoru autorskiego, które biuro projektowe powinno pełnić nadzór autorski, nadmieniamy że z żadnym z tych biur nie podpisywaliśmy umowy o nadzór autorski. Uważamy, że według Prawa Budowlanego art.20 ust. 1 pkt 4 projektant ma obowiązek pełnić taki nadzór, tylko który z tych projektantów. Ponadto czy przy odbiorze końcowym projektant i właśnie który (czy ten co projektował pierwotnie, czy ten co robił projekt zamienny) musi podpisywać oświadczenia w dzienniku budowy i dokumentacji powykonawczej. Który projektant powinien udzielać odpowiedzi na zapytania Wykonawcy co do niejasności w dokumentacjach. Który projektant jest odpowiedzialny za wykonywanie rysunków zamiennych oraz za podpisywanie wszelkich oświadczeń? "


"Proszę o dookreślenie w kontekście art.61 Prawa Budowlanego obowiązków właściciela i zarządcy obiektu budowlanego Dodatkowo proszę o odpowiedź na pytania: Czy właściciel obiektu budowlanego będzie zwolniony z jakichkolwiek obowiązków związanych z tą nieruchomością, w sytuacji gdy powołuje zarządcę obiektu? Czy też pomimo powołania zarządcy obiektu, właściciel ze wszystkich obowiązków zwolniony nie będzie? Jeżeli tak, to proszę określić jakie obowiązki spoczywają na właścicielu nieruchomości pomimo powołania przez niego zarządcy obiektu. " 


"W załączeniu przesyłam szkic działki z zapytaniem czy zgodnie z prawem budowlanym jest konieczność wykonania tego projektu narażając właściciela na koszt 1100,-zł (mapka do celów proj. 600,- + PT 500,-). Każdy zakład wodociągów wymyśla swoje żądania, mimo posiadania inwentaryzacji po poprzedniej inwestycji sieci ulicznych. Czy Zakład Wodociągu ma prawo żądać PT na to krótkie połączenie przyłączy z budynkiem bo dla ZUD nie musi być uzgodnienia po zmianie przepisów 2014 r. ze względu na teren właściciela."


"Czy mogę liczyć na wskazówki i podpowiedź odnośnie kwalifikacji osób, które mogą wykonywać tzw. przeglądy roczne gazowe oraz pięcioletnie elektryczne na obiektach? Elektrycy szczególnie oraz gazownicy dysponują świadectwa kwalifikacyjnymi D i E. Czy takie świadectwa do dozoru i eksploatacji wystarczą ?"


"Proszę o opinię, czy wykonanie fundamentu o wymiarach 0,8x1,0 m pod montaż pompy ciepła wymaga pozwolenia na budowę ?"


"Jako wieloletni członek WOIIB zwracam się do Państwa jako najbardziej merytorycznie przygotowanych do oceny zagadnienia z prośbą o pomoc, interpretację i ostateczne wyjaśnienie, czy wybudowanie wspólnych, pełnych ścian konstrukcyjnych między poszczególnymi segmentami budynków, wspólnych wieńców łączących stropy sąsiednich lokali, a także zaprojektowanie wspólnego poddasza nieużytkowego dla obu lokali spowoduje, że takie segmenty nie będą kwalifikowane jako budynki w zabudowie bliźniaczej w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy – Prawo budowlane, lecz będą jednym obiektem budowlanym stanowiącym zabudowę jednorodzinną wolnostojącą. "


"Gdzie mogę się zwrócić o interpretację przepisów i jednoznaczną autorytatywną informację: Czy składając dokumentację z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę do Wydziału Architektury Starostwa musi ona również zawierać projekty instalacji wod-kan, co i elektryczną ?W różnych Starostwach na terenie Wielkopolski jest to interpretowane, jedne wymagają inne nie, a jeszcze inne nie wymagały, a od tygodnia wymagają. Inwestorzy są zdziwieni niejednokrotnie, gdy ich się informuje, że aby uzyskali pozwolenie na budowę muszą zlecić wykonanie opracowania projektu instalacji branżowych bo Starosta nie udzieli im pozwolenia. Odnoszę wrażenie, że w tym zakresie jest tzw. „wolna amerykanka”, bo gdy zadałam pytanie na ten temat na zorganizowanym przez Naszą Izbę szkoleniu uzyskałam odpowiedź, że nie są wymagane projekty instalacji.Nie wiem, czy wymagania te są uznaniowo, czy wynikają z konkretnych przepisów. Proszę o informację.


„Chciałbym się poradzić, czy istnieje jakiś prawnie uregulowany zapis dotyczący następującej sprawy: czy projektant PB musi zatwierdzać projekty warsztatowe i wykonawcze na budowie które zmieniają konstrukcję budynku z projektu budowlanego, ale wszystko w ramach zmian nieistotnych w myśl art. 36z PB. I kto określa w tym przypadku zmiany nieistotne ?Czy projektant główny, który jest architektem czy konstruktor opracowujący projekt budowlany ?”


"Proszę o pomoc przy rozstrzygnięciu wątpliwości, co do sposobu postępowania w przypadku chęci wymiany naczynia wzbiorczego otwartego na naczynie wzbiorcze zamknięte w funkcjonującym od wielu lat węźle. Interesuje mnie, czy aby być w zgodzie z zapisami prawa budowlanego należy taką robotę zgłosić do urzędu, czy też po opracowaniu projektu można ją zrealizować bez tej formalności (chodzi o 30 dniowy okres opźnienia w realizacji wynikający z konieczności oczekiwania na reakcję urzędu)."


"Czy przedstawiciel firmy, która wykonała całą "dokumentację projektową" , a konkretnie jej prezes może pełnić jednocześnie funkcje kierownika budowy jako przedstawiciel wybranego w przetargu wykonawcy ?"