Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Zjazd 2022

LOGO Z PODPISEM126 kwietnia 2022 r. w budynku szkoleniowo-konferencyjnym Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu przy ul. Grudzieniec 10 o godz. 10:00 rozpoczął swoje obrady XXI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy WOIIB. Na 173 wybranych delegatów udział w Zjeździe wzięło 163, czyli 94,22 % wybranych delegatów, tym samym Zjazd był prawomocny do podejmowania wszelkich uchwał.

Jerzy Stroński, ustępujący przewodniczący Rady WOIIB, otworzył Zjazd i powitał przybyłych gości oraz wszystkich delegatów. Wśród gości wymienił: Krzysztofa Krzysztofiaka - zastępcę dyrektora Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, który reprezentował wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka; prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Szoszkiewicza - rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; prof. dr hab. inż. Klaudię Borowiak – dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej U P w Poznaniu; prof. dr. hab. inż. Wojciecha Sumelkę – prorektora ds. nauki Politechniki Poznańskiej,  Danutę Gawęcką - sekretarz PIIB; dr. inż. Włodzimierz Łęckiego – byłego senatora RP i wojewodę wielkopolskiego;  Pawła Łukaszewskiego – PINB dla miasta Poznania; przewodniczących stowarzyszeń naukowo-technicznych tworzących Izbę.

Następnie delegaci, w głosowaniu jawnym przez podniesienie mandatów, wybrali przewodniczącego Zjazdu, którym został Wojciech Ratajczak. Zaproponował on do składu Prezydium Zjazdu jako wiceprzewodniczących - Anitę Karcz i Romualda Sztukiewicza, a na funkcję sekretarza – Pawła Michalskiego i Jacka Weissa. Kandydatury zostały przyjęte w głosowaniu jawnym.

Po wystąpieniach gości Odznaki honorowe „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” otrzymali: Urszula Bartkowska, Wiesław Buczkowski, Elżbieta Chorąży, Józef Jasiczak, Barbara Ksit, Barbara Nizio, Edmund Przybyłowicz, Anna Wróblewska.

Tradycją zjazdów sprawozdawczo-wyborczych WOIIB jest honorowanie przez Radę Programową Biuletynu autorów najlepszych tekstów, które zostały opublikowane na łamach Biuletynu w minionej kadencji. Tym razem nagrodę „Złotego pióra” otrzymał dr inż. Włodzimierz Łęcki za cykl artykułów „Z historii budownictwa w Wielkopolsce.”

Zjazd zdecydował również o przyznaniu tytułu Jerzemu Strońskiemu Honorowego Przewodniczącego WOIIB

Następnie delegaci przystąpili do części merytorycznej Zjazdu. Wybrano komisje zjazdowe oraz przystąpiono do prezentowania sprawozdań z działalności organów Izby.

Po krótkiej dyskusji delegaci zatwierdzili sprawozdania i udzielili absolutorium Okręgowej Radzie WOIIB. Uchwalono również budżet Izby na 2022 rok i zatwierdzono Program działalności WOIIB w 2022 roku.

XXI okręgowy zjazd ustalił liczbę członków w poszczególnych organach WOIIB. W dalszej części obrad delegaci dokonali wyborów przewodniczących organów. O wybór na przewodniczącego Rady w indywidualnych wystąpieniach programowych zabiegali: Danuta Gawęcka, Zdzisław Kowalski, Andrzej Kulesa i Anna Wróblewska. Delegaci w głosowaniu tajnym zdecydowali, że przewodniczącym Okręgowej Rady WOIIB w kadencji 2022-2026 zostanie Andrzej Kulesa.

O wybór na przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, prezentując swój dorobek i kwalifikacje, zabiegali Anna Szymczak-Graczyk i Jerzy Witczak. Przewodniczącym został Jerzy Witczak.

Łukasz Gorgolewski i Edmund Krzysztof Marmur prezentując swoje doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje zabiegali o głosy by zostać przewodniczącym Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego. Edmund Krzysztof Marmur zdobył głosy delegatów.

Przemysław Błaszkowski i Włodzimierz Draber rywalizowali o funkcję przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Przychylność delegatów zdobył Przemysław Błaszkowski.

Dwie panie przedstawiały swoje kandydatury do stanowiska OROZ-Koordynatora. Była to Anna Maria Kołłątaj i Grażyna Kubaś. Delegaci zdecydowali powierzyć obowiązki Annie Marii Kołłątaj.

Następnie wybrano członków do organów statutowych WOIIB oraz 18 delegatów na Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Andrzej Kulesa, nowo wybrany przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, podziękował wszystkim Koleżankom i Kolegom za zaufanie i powierzenie mu misji kierowania wielkopolskim samorządem. Poprosił o wspieranie jego dalszej działalności. Podziękował Jerzemu Strońskiemu za dotychczasowe lata pracy na rzecz rozwoju Izby.