Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

XVIII Zjazd WOIIB

IMG 1373 320

XVIII Zjazd Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu rozpoczął swoje obrady 9 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu. Delegaci zebrali się by podsumować działalność wszystkich organów, komisji i zespołów działających w Izbie w 2018 roku oraz by nakreślić kierunki działania w 2019 r.

Na 170 uprawnionych delegatów w Zjeździe wzięło udział 145, co stanowiło 86% wszystkich delegatów.

 

XVIII Zjazd Sprawozdawczy Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa otworzył przewodniczący Okręgowej Rady WOIIB, p. Jerzy Stroński. Następnie powitał serdecznie przybyłych delegatów, a także zaproszonych gości:

 • Tadeusza Dziubę, posła na Sejm RP,
 • Ryszarda Zaczyńskiego, który reprezentował panią europoseł Krystynę Łybacką,
 • Aidę Januszkiewicz-Piotrowską, Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • Pawła Łukaszewskiego, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Poznania,
 • Zygmunta Rawickiego, wiceprezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • Andrzeja Piątkowskiego, prezesa CUTOB-PZITB,
 • Cezarego Sinieckiego, przewodniczącego Zarządu Oddziału SITWM w Poznaniu,
 • Kazimierza Pawlickiego, prezesa Zarządu Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Poznaniu,
 • Krzysztofa Frąckowiaka, wiceprzewodniczącego Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów,
 • Marka Szczęsnego, prezydenta Rady Wielkopolskiej Izby Budownictwa,
 • Zenona Kierczyńskiego, prezesa Zarządu Wielkopolskiej Izby Budownictwa,
 • Pawła Ciemnego z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu,
 • prof. Jerzego Siepaka z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie,
 • dr hab. inż. Wojciecha Siewierskiego, prodziekana Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej,
 • dr hab. inż. Małgorzatę Makowską, prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
 • Andrzeja Nowickiego, zastępcę dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania,
 • Kazimierza Pawlickiego, prezesa NOT w Poznaniu.

W wystąpieniach gości Zjazdu padło wiele ciepłych słów pod adresem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zygmunt Rawicki, wiceprezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, podziękował za zaproszenie na Zjazd. Podkreślił rolę i znaczenie WOIIB, która jest wysoko oceniana za swoją aktywność w regionie i na szczeblu krajowym.

Krótko poinformował delegatów o głównych kierunkach działań podejmowanych przez Krajową Radę PIIB, władze Izby: pracach związanych z legislacją zmieniających się przepisów Prawa budowlanego, rozporządzenia o nadawaniu uprawnień budowlanych, projektach 3 nowych ustaw: o zawodzie architekta, o zawodzie inżyniera budownictwa, ustawa wprowadzająca te dwie wcześniejsze ustawy.

Poinformował delegatów o powołaniu 9 komisji i 4 zespołów problemowych wspierających działania Krajowej Rady PIIB i krótko omówił główne kierunki ich działania.

Omówił przebieg realizacji inwestycji PIIB. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na przełomie maja i czerwca 2019 r. W tym miejscu serdecznie podziękował Pani Danucie Gawęckiej, sekretarz Krajowej Rady PIIB, która nadzoruje realizację budowy siedziby Izby, za aktywność i zaangażowanie w proces inwestycyjny.

Życzył delegatom owocnych obrad, konstruktywnych wniosków. Całej Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa wszystkiego dobrego.

Przewodniczący okręgowej rady WOIIB – Jerzy Stroński złożył delegatom sprawozdanie z działalności Rady w 2018 r. Skarbnik WOIIB - Kazimierz Ratajczak, skrótowo wyjaśnił zasady wyliczeń realizacji budżetu w 2018 r. Realizując zalecenia Okręgowej Komisji Rewizyjnej z poprzedniego zjazdu, wykonano w 94,98% budżet za 2018 rok. Pokazuje to, że wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem Izby zaplanowano starannie.

Po stronie przychodów uzyskano 106,52% zaplanowanych środków finansowych. W dużej mierze jest to zasługa działania Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB. Różnica między przychodami a kosztami wynosi 491 971 zł i zostanie przeniesiona na fundusz statutowy Izby.

Zabezpieczono wszystkie wydatki statutowe. Nie naruszono rezerwy budżetowej.

Po wysłuchaniu sprawozdań organów Izby z działalności w 2018 r. delegaci zatwierdzili je i udzielili absolutorium Okręgowej Radzie WOIIB.

Zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady – Włodzimierz Draber przedstawił delegatom „Program działalności na 2019 rok”, a skarbnik Izby Pan Kazimierz Ratajczak - Skarbnik WOIIB, omówił „Projekt budżetu WOIIB na 2019 rok” oraz dodatkowo „Projekt wydatków pozabudżetowych”. Budżet został skonstruowany w podobny sposób, jak w minionych latach. Stwierdził, że w projekcie budżetu zostały uwzględnione wszystkie zgłoszone potrzeby organów statutowych i komisji WOIIB.

Delegaci zatwierdzili „Program działalności WOIIB na 2019 rok”, uchwalili „Budżet WOIIB na 2019 rok” oraz „Wydatki pozabudżetowe WOIIB w 2019 roku”.

Podczas XVIIII Zjazdu Sprawozdawczego WOIIB delegaci przyjęli 4 wnioski.

Kończąc XVIII Zjazd przewodniczący WOIIB Jerzy Stroński serdecznie podziękował delegatom za aktywność i przekazane wnioski oraz pojęte uchwały.