Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy WOIIB

zjazd2018 1s

12 kwietnia 2018 r. w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu odbyły się obrady XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Na 170 uprawnionych delegatów w Zjeździe wzięło udział 158, co stanowiło 93% wszystkich delegatów.

Delegatów oraz przybyłych gości honorowych przywitał przewodniczący Rady WOIIB - Włodzimierz Draber. Wśród gości byli m.in.:

 • Wojciech Jankowiak - Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego;
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski – rektor Politechniki Poznańskiej;
 • prof. Zbigniew Kledyński - wiceprezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa;
 • dr inż. Marlena Kucz - prodziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej;
 • dr hab. inż. Jerzy Bykowski, prof. nadzw. - dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego;
 • Ewa Ślęzak – dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu;
 • Andrzej Nowicki - zastępca dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, który reprezentował prezydenta miasta Poznania oraz Piotra Sobczaka – dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury UM w Poznaniu;
 • Małgorzata Drajerczak – naczelnik Wydziału Wyrobów Budowlanych Wielkopolskiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, która reprezentowała Aidę Januszkiewicz-Piotrowską – Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
 • Krzysztof Frąckowiak – reprezentował przewodniczącego Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów – Karola Fiedora;
 • Marek Szczęsny – prezydent Rady Wielkopolskiej Izby Budownictwa;
 • Zenon Kierczyński – prezes Zarządu Wielkopolskiej Izby Budownictwa;
 • Kazimierz Pawlicki – prezes Zarządu Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Poznaniu;
 • Jan Lemański – prezes zarządu oddziału PZITS w Poznaniu;
 • Cezary Siniecki – przewodniczący Zarządu Oddziału SITWM w Poznaniu;
 • Edmund Przybyłowicz – przewodniczący ZO PZITB w Poznaniu;
 • Teresa Kuczkowska – przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu;
 • Czesław Przybyła – starszy Cechu Wielkopolskiego Cechu Rzemiosł Budowlanych w Poznaniu.

W wystąpieniach gości Zjazdu pało wiele ciepłych słów pod adresem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Po wystąpieniach gości zjazdu, wysłuchano sprawozdań organów Izby z działalności w 2017 r. Delegaci zatwierdzili je i udzielili absolutorium Okręgowej Radzie WOIIB oraz zatwierdzili „Program działalności WOIIB na 2018 rok" oraz uchwalili „Budżet WOIIB na 2018 rok".

Następnie delegaci wybrali przewodniczących i członków organów statutowych Izby oraz delegatów na Krajowe Zjazdy PIIB. I tak wybrano:
- przewodniczącym Rady WOIIB – mgr. inż. Jerzego Strońskiego,
- przewodniczącym OKK – prof. dr. hab. inż. Wiesława Buczkowskiego,
- przewodniczącym OKR – mgr. inż. Andrzeja Kulesę,
- przewodniczącym OSD – mgr. inż. Łukasza Gorgolewskiego,
- koordynatorem OROZ – mgr. inż. Lecha Grodzickiego.

Podczas Zjazdu zgłoszono 7 wniosków, z których dwa zostały skierowane do dalszej pracy nad ich realizacją do:

 • Krajowej Rady i Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej dotyczący zasad wynagradzania członków komisji egzaminacyjnych;
 • Okręgowej Rady WOIIB, związany z organizacją szkoleń dotyczących prowadzenia dziennika budowy i dokumentacji związanej z BHP na budowie.