Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

O Izbie

 

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. nr 5 z 2001 r., poz. 42 z późniejszymi zmianami), wprowadziła nowe uwarunkowania w zakresie uprawnień do projektowania, wykonawstwa i nadzoru budowlanego. Podstawowe zadania powołanych samorządów zostały sprecyzowane w § 8 tej Ustawy, między innymi:

  • nadawanie i pozbawianie uprawnień budowlanych, uznawanie kwalifikacji zawodowych cudzoziemców oraz nadawanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego,
  • zapewnianie członkom Izby możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez różne formy szkolenia,
  • opiniowanie minimalnych wymagań programowych w zakresie kształcenia zawodowego inżynierów budownictwa oraz wnioskowanie w tych sprawach,
  • sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywanie zawodu przez członków Izby,
  • reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych swoich członków,
  • współdziałanie z organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego oraz innymi samorządami zawodowymi i stowarzyszeniami zawodowymi,
  • ochrona i pomoc prawna członkom,
  • działalność samopomocowa.


Proces tworzenia Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa rozpoczął się 10 maja 2001 r., kiedy z inicjatywy doc. dr inż. Mariana Krzysztofiaka odbyło się spotkanie przedstawicieli 6 stowarzyszeń naukowo-technicznych z terenu Wielkopolski: PZITB, PZITS, SEP, SITK, SITWIM oraz ZM RP. Podczas tego spotkania przewodnictwo Zespołowi Organizacyjnemu powierzono doc. dr inż. Marianowi Krzysztofiakowi (przewodniczącemu Oddziału Poznańskiego PZITB).

W Poznaniu I Okręgowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa odbył się 18 maja 2002 r. W zjeździe uczestniczyło 216 delegatów z całej Wielkopolski.
Zjazd jest najwyższym organem władzy w Izbie. Pomiędzy zjazdami działa Rada WOIIB i jej Prezydium, które podejmując uchwały określają podstawowe zadania dla całej Izby. Podczas zjazdu powoływane są niezależne od Rady WOIIB organy izby:

- Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna,
- Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej,
- Okręgowy Sąd Dyscyplinarny,
- Okręgowa Komisja Rewizyjna.

W ramach Rady Okręgowej działają: Komisja Funduszu Zapomóg, Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego i Szkoleń, Zespół Prawno-Regulaminowy, Zespół ds. Procesów Budowlanych, Zespół ds. Informacji Technicznej i Integracji, Zespół ds. Współpracy z Zagranicą, Zespół ds. Ochrony i Doradztwa Zawodowego Członków WOIIB, Zespół ds. Współpracy z Samorządami, Rada Programowa Biuletynu Informacyjnego i Strony Internetowej WOIIB.

Rada WOIIB powołała delegatury w: Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile oraz w Gnieźnie.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa liczy ponad 11,5 tys. członków, zrzeszając przedstawicieli wszystkich branż
i specjalności zawodowych związanych z budownictwem i ściśle współpracuje z: Politechniką Poznańską, Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, Wielkopolską Izbą Budownictwa, Wielkopolską Okręgową Izbą Architektów, Stowarzyszeniami Naukowo-Technicznymi.