Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

WNIOSKI

Członkostwo (wszystkie wnioski przyjmujemy e-mailem - kontakt)

Wpis na listę członków e-wniosek
Wniosek o zmianę danych
Wniosek o zawieszenie członkostwa
Wniosek o wznowienie członkostwa
Wniosek o skreślenie z listy członków
Wniosek o skreślenie z przeniesienem do innej OIIB
Wniosek o zwrot składek z PIIB
Wniosek o zwrot składek z WOIIB
Oświadczenie o uczestnictwie w imprezie
Wniosek o dofinansowanie szkolenia
Wniosek o zapomogę finansową
Wniosek o opinię kandydata na biegłego sądowego
Oświadczenie dla rzeczoznawcy budowlanego
Oświadczenie o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej na terytorium RP
Formularz prenumeraty czasopism technicznych

Rzeczoznawstwo

Wniosek o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego
Zaświadczenie do udokumentowania praktyki kandydata na rzeczoznawcę
Karta osobowa
Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i zgodności z prawdą złożonych dokumentów
Arkusz zbiorczy odbytej praktyki
Karta znaczącego dorobku w zakresie objętym rzeczoznawstwem
Spis akt (wzór)

Uprawnienia budowlane

Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych
Wniosek o nadanie specjalizacji
Zaświadczenie do udokumentowania praktyki zawodowej odbytej w kraju do 01.01.1995 r. lub praktyki odbytej za granicą
Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej
Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej wg obiektów
Formularz osobowy - dotyczy osób ubiegających się o uprawnienia budowlane
Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane
Oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów
Wzór opisania teczki
Wniosek o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej
Wniosek o wpis do systemu e-CRUB- dotyczy uprawnień wydanych przed 1 stycznia 1995 r.

Szkolenia ze Stowarzyszeniami Naukowo-Technicznymi

Wniosek o zorganizowanie szkolenia