Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Specjalizacja

O nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej może ubiegać się wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności, w której wyodrębniono tę specjalizację.

WYKAZ SPECJALIZACJI TECHNICZNO-BUDOWLANYCH WYODRĘBNIONYCH W SPECJALNOŚCIACH BUDOWLANYCH

SPECJALNOŚĆ

SPECJALIZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA DO PROJEKTOWANIA LUB KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI

1.konstrukcyjno-budowlana

- geotechnika,

- obiekty budowlane budownictwa ogólnego,

- obiekty budowlane budownictwa przemysłowego,

- obiekty budowlane na terenach wpływów górniczych,

- budowle wysokościowe,

- rusztowania i deskowania wielofunkcyjne.

2. inżynieryjna hydrotechniczna

- śródlądowe budowle hydrotechniczne,

- morskie budowle hydrotechniczne,

- obiekty budowlane oczyszczalni wody i ścieków,

- melioracje wodne.

3. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

- sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne i klimatyzacyjne,

- sieci, instalacje i urządzenia gazowe,

- sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne.

4.instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

- sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne powyżej 45 kV,

- sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne w elektrowniach jądrowych,

- trakcje elektryczne.

 
Wniosek o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej (PDF)