Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Najczęściej zadawane pytania

1. Kiedy można składać wnioski o nadanie uprawnień budowlanych ?
    Odp. Wnioski przyjmowane są dwa razy do roku:
     - na sesję wiosenną - na przełomie stycznia i lutego na egzamin w maju danego roku
     - na sesję jesienną - na przełomie lipca i sierpnia na egzamin w listopadzie danego roku.
     Przyjęcie wniosków poprzedzone jest obowiązkową rejestracją kandydatów na daną sesję. Szczegóły w zakładkach: Aktualności i Rejestracja wniosków o nadanie uprawnień budowlanych.

2. Kto może być opiekunem praktyki?
    Odp. Opiekunem praktyki może być : projektant, kierownik budowy lub kierownik robót.

3. Nie posiadam suplementu do dyplomu, ponieważ studia ukończyłem w 2003 r. W jaki sposób uzyskać stosowny dokument?
    Odp. Osoby, które ukończyły wyższe uczelnie przed 2006 r. winny zgłosić się do dziekanatu właściwej uczelni o wystawienie „wypisu z przebiegu studiów”.

4. Czy w zbiorczym zestawieniu odbytej praktyki zawodowej na budowie w kolumnie 5, oprócz formy odbywania praktyki wystarczy wpisać funkcję pełnioną na budowie np. asystent kierownika budowy?
    Odp. Nie wystarczy. Oprócz funkcji należy opisać w miarę szczegółowo jakie czynności wykonywał praktykant na budowie. To samo odnosi się do czynności wykonywanych w biurze projektowym.

5. Czy przy składaniu wniosku o nadanie uprawnień należy przedłożyć wszystkie prace projektowe wykazane przy wniosku?
    Odp. Nie. Przy składaniu wniosku nie dołączamy wszystkich prac projektowych, ale na wezwanie komisji na etapie kwalifikacji lub na egzamin ustny trzeba te prace przedłożyć komisji do wglądu.

6. Jak długo ważna jest pozytywna kwalifikacja praktyki ( I etap- ocena przygotowania zawodowego) na uprawnienia budowlane
    Odp. Bezterminowo.

7. Jak długo ważny jest egzamin pisemny na uprawnienia budowlane
   Odp. 3 lata. Wynika to z przepisów prawnych.

8. Czy w zbiorczym zestawieniu odbytej praktyki wg obiektów w kolumnie 2 należy wpisać dane o obiekcie?
   Odp. Tak. Należy bezwzględnie podać charakterystyczne parametry obiektów kubaturowych lub liniowych dla specjalności, o którą ubiega się wnioskodawca.

9. Czy osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń może odbywać praktykę pod kierunkiem technika?
   Odp. Nie. Taka praktyka nie zostanie pozytywnie zaliczona. Natomiast jeśli dana osoba będzie ubiegała o uprawnienia w zakresie ograniczonym, to będzie oceniona w tym aspekcie pozytywnie.

10. Czy inspektor nadzoru może być opiekunem praktyki?
   Odp. Nie.

11. Czy sprawdzający może być opiekunem praktyki projektowej?
   Odp. Nie.

12. Czy projektant pełniący funkcję nadzoru autorskiego może być opiekunem praktyki zawodowej wykonawczej?
   Odp. Nie.

13. Kto nie zdał egzaminu
Osoby, które uzyskały negatywny wynik na egzaminie i zamierzają ponownie przystąpić do egzaminu, winny złożyć wniosek (Druki - załącznik nr 9) o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu do OKK WOIIB w nieprzekraczalnym terminie określonym przez Przewodniczącego OKK.