Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Wniosek o nadanie uprawnień i opłata

Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych składa się do właściwej wg miejsca zamieszkania okręgowej izby samorządu zawodowego.
Osoby zamieszkujące województwo wielkopolskie wnioski o nadanie uprawnień budowlanych wraz z wymaganymi załącznikami składają w siedzibie WOIIB w Poznaniu przy ul. Dworkowej 14 pok.102.

Osoby składające wnioski o nadanie uprawnień budowlanych zobowiązane są do zarejestrowania się na daną sesję egzaminacyjną w wyznaczonym terminie. Rejestracja - tutaj.


Do wniosku (Druki - nr 1) należy dołączyć:

 1. odpis dyplomu magistra inżyniera/inżyniera/technika/mistrza;
 2. suplement do dyplomu albozaświadczenie o przebiegu studiów;
 3. książkę praktyki zawodowej (dotyczy praktyki przed 25 września 2014 r.);
 4. zaświadczenia potwierdzające odbycie praktyki zawodowej (dotyczy praktyki po 25 września 2014 r.) (Druki - załącznik nr 4 i 5) lub/i zaświadczenia potwierdzające odbycie praktyki zawodowej za granicą (Druki - załącznik nr 3) lub/i zaświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej za terenach zamkniętych lub/i zaświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej przed 1 stycznia 1995 r.;
 5. życiorys zawodowy;
 6. dowód wpłaty (kserokopię uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne);
 7. formularz osobowy (Druki - nr 6);
 8. odpis posiadanych uprawnień budowlanych;
 9. potwierdzenie zatrudnienia lub umowy, na podstawie której odbywana była praktyka zawodowa;
 10. oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów (Druki - załącznik nr 7).

W/w dokumenty należy składać w teczce z gumką formatu A-4 opisanej wg wzoru (Druki - załącznik nr 8).

Właściwa izba samorządu zawodowego prowadzi postępowanie kwalifikacyjne składające się z dwóch etapów:

 1. kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej jako odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności uprawnień budowlanych
 2. egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy Prawo budowlane:
• opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych oddzielnie do projektowania i oddzielnie do kierowania robotami budowlanymi:

 1. z tytułu kwalifikowania nie przekracza 22% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.) zwanego dalej „Przeciętnym wynagrodzeniem”
 2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu nie przekracza 22% kwoty przeciętnego wynagrodzenia;
 3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu nie przekracza 13% kwoty przeciętnego wynagrodzenia

• opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:

 1. z tytułu kwalifikowania nie przekracza 33% kwoty przeciętnego wynagrodzenia
 2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu nie przekracza 33% kwoty przeciętnego wynagrodzenia;
 3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu nie przekracza 19% kwoty przeciętnego wynagrodzenia 

Komunikat w sprawie opłat za postępowanie kwalifikacyjne z tytułu nadania uprawnień budowlanych

Stawki obowiązujące od sesji wiosennej 2023 r.:
Uchwałą nr 44/R/22 z dnia 16 listopada 2022 r. Krajowa Rada PIIB ustanowiła wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień.
Opłaty są następujące:
- dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi:
1) z tytułu kwalifikowania 1200 zł,
2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1200 zł,
3) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 700 zł.
- dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:
1) z tytułu kwalifikowania 1800 zł,
2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1800 zł,
3) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 1000 zł.

Stawki obowiązujące od sesji jesiennej 2021 do sesji jesiennej 2022 r.:
Do spraw wszczętych i nie zakończonych decyzją ostateczną stosuje się wysokość opłat:
Uchwałą nr 8/R/21 z dnia 28 kwietnia 2021 Krajowa Rada PIIB ustanowiła wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień.
Opłaty są następujące:
- dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi:
1) z tytułu kwalifikowania 1000 zł,
2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1000 zł,
3) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 600 zł.
- dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:
1) z tytułu kwalifikowania 1550 zł,
2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1550 zł,
3) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 850 zł.

Stawki obowiązujące do sesji wiosennej 2021 r.:
Do spraw wszczętych i nie zakończonych decyzją ostateczną stosuje się wysokość opłat:
Uchwała nr 24/R/14 z dnia 10 grudnia 2014 Krajowa Rada PIIB ustanowiła wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień.
Opłaty są następujące:
- dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi:
1) z tytułu kwalifikowania 800 zł,
2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 800 zł,
3) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 450 zł.
- dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:
1) z tytułu kwalifikowania 1100 zł,
2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1100 zł,
3) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 600 zł.

Pierwszą ratę za postępowanie kwalifikacyjne wykształcenia i praktyki zawodowej wnosi się przy wniosku o nadanie uprawnień budowlanych. Pierwsza rata nie podlega zwrotowi.
Drugą ratę z tytułu przeprowadzenia egzaminu wnosi się po otrzymaniu zawiadomienia o dopuszczeniu do egzaminu.
Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne należy wpłacać na konto:
Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 60-602 Poznań ul. Dworkowa 14
PKO BP I O/Poznań 29 1020 4027 0000 1702 0032 8880
z dopiskiem: I/II rata za postępowanie kwalifikacyjne