Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Rodzaje uprawnień budowlanych nadawanych przez Izbę

Uprawnienia budowlane są udzielane do:

  1. projektowania
  2. kierowania robotami budowlanymi
  3. łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi.

Uprawnienia budowlane mogą być udzielane bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie.

Okręgowe izby inżynierów budownictwa udzielają uprawnień budowlanych w specjalnościach:

1) konstrukcyjno-budowlanej,

2) inżynieryjnej mostowej,

3) inżynieryjnej drogowej,

4) inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,

5) inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,

6) inżynieryjnej hydrotechnicznej,

7) wyburzeniowej,

8) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,

9) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

10) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

W ramach specjalności mogą być wyodrębnione specjalizacje techniczno-budowlane.