Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Dokumentowanie praktyki

Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a w przypadku odbywania praktyki za granicą pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju (art. 14 ust.4 ustawy Pb).

Praktyka zawodowa, o której mowa w art.14 ust 4 ustawy Prawo budowlane, odbywana jest po uzyskaniu dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub po uzyskaniu tytułu zawodowego technika lub mistrza albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz jest potwierdzona przez osobę wpisaną na listę członków izby, posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.
Zakres praktyki zawodowej powinien być zgodny z zakresem specjalności uprawnień budowlanych, o które ubiega się wnioskodawca.

Do praktyki zawodowej na budowie zalicza się ponadto:

  1. wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych w urzędach obsługujących organy nadzoru budowlanego
  2. pracę w urzędach obsługujących w organy administracji rządowej albo jednostek samorządu terytorialnego, realizujących zadania zarządcy drogi publicznej, polegającej na wykonywaniu czynności na terenie budowy i obejmującą konieczność fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych;
  3. pracę u zarządcy infrastruktury kolejowej lub w podmiocie odpowiedzialnym za utrzymanie infrastruktury kolejowej we właściwym stanie technicznym działającym na zlecenie zarządcy infrastruktury kolejowej, polegająca na wykonywaniu czynności na terenie budowy lub czynności inspekcyjno-kontrolnych i obejmującą konieczność fachowej oceny zjawisk, stanu technicznego budowli i urządzeń budowlanych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych.

Dwa lata pracy przy wykonywaniu czynności, o których mowa powyżej (w punktach 1,2 i 3), uznaje się za rok praktyki zawodowej na budowie. Praktyka zawodowa, o której mowa powyżej ( punkty 1,2,3) wymaga potwierdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane i wpisaną na listę członków Izby.

Praktykę zawodową odbytą przy projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych w jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, poświadcza się w formie zaświadczenia właściwego, według miejsca odbywania praktyki zawodowej, wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, z wyszczególnieniem okresu odbywania praktyki zawodowej z podaniem terminów rozpoczęcia i ukończenia praktyki, z zakresu danej specjalności.

Za równoważną może być uznana praktyka zawodowa odbyta za granicą pod kierunkiem osoby uprawnionej do wykonywania zawodu w danym kraju. dbycie praktyki zawodowej za granicą powinno być potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, z poświadczeniem osoby, posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju, pod kierunkiem której była odbywana praktyka.

Zaświadczenie powinno zawierać:

  1. wyszczególnienie robót budowlanych i obiektów budowlanych, przy których projektowaniu bezpośrednio uczestniczyła lub pełniła funkcję techniczną na budowie osoba odbywająca praktykę zawodową z określeniem charakteru wykonywanych czynności oraz określeniem: rodzaju, przeznaczenia, konstrukcji danego obiektu oraz odpowiednio do wnioskowanej specjalności uprawnień budowlanych, inne charakterystyczne parametry techniczne lub użytkowe danego obiektu, a także lokalizację i nazwę inwestora.
  2. potwierdzenie czasu trwania praktyki zawodowej z podaniem dat rozpoczęcia i ukończenia praktyki
  3. ogólną ocenę teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu wnioskowanej specjalności, dokonaną przez osobę, pod nadzorem której odbywana była praktyka.

Nie mogą być zaliczone do praktyki zawodowej prace w zakładach pracy na stanowiskach technicznych „w komórkach” (działach) administracyjnych, technicznych lub eksploatacyjnych, w których do pracy nie jest wymagane posiadanie uprawnień budowlanych. 

Nie wchodzą w merytoryczny zakres praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych prace takie jak: inwentaryzacja, elektryczne pomiary eksploatacyjne, obmiary, kosztorysy, rozliczenia budowy, koncepcje projektowe itp. Czasokresu wykonywania takich prac nie zalicza się do czasu wymaganej praktyki zawodowej.

W stosunku do osób ubiegających się o uprawnienia budowlane, które przed dniem 1 stycznia 2006 r. uzyskały wykształcenie wymagane na podstawie przepisów dotychczasowych oraz rozpoczęły odbywanie wymaganej praktyki, stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw; Dz. U. Nr 163 poz. 1364).

Dokumentem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej w okresie od dnia 01 stycznia 1995 r. do dnia 25 września 2014 r. jest książka praktyki zawodowej zawierająca wpisy potwierdzone przez osobę posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane, pod kierunkiem której była odbywana praktyka.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ulega zmianie sposób dokumentowania praktyki zawodowej. Zgodnie z § 3 ust. 7 pkt 1 rozporządzenia, praktyka zawodowa odbywana po 24 września 2014 r. będzie dokumentowana w formie oświadczenia wraz z zestawieniem odbycia praktyki zawodowej wg obiektów ( załącznik nr 1 do w/w rozporządzenia). W związku z powyższym, od 25 września 2014 r. Izba nie wydaje książek praktyki zawodowej. Osoby, które pobrały książkę praktyk przed 25 września 2014 r. przebieg praktyk do dnia 24 września 2014 r. dokumentują w książce praktyk. Od 25 września 2014 r. dokumentem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej jest oświadczenie, o którym mowa wyżej. Wymagany okres praktyki zawodowej jest sumą okresów wykazanych w książce praktyki zawodowej oraz wykazanych w zaświadczeniu.
Osoba odbywająca praktykę zawodową od dnia 25 września 2014 r. dokumentuje tę praktykę zbiorczym zestawieniem odbytej praktyki zawodowej i oświadczeniem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej.

Dokumentem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej przed dniem 01 stycznia 1995 r. jest zaświadczenie wydane przez jednostkę, w której była odbywana praktyka.

Uwaga: osoby dokumentujące praktykę zawodową w Książkach praktyk zarejestrowanych w Urzędach Wojewódzkich, winny dodatkowo w książce dokonać zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej wg obiektów, z podziałem na praktykę przy sporządzaniu projektów i wykonawczą na budowie ( Druki - załącznik nr 5).