Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Długość praktyk

Kierunek (profil) wymaganego wykształcenia technicznego oraz czasokres i zakres niezbędnej praktyki zawodowej, upoważniających do ubiegania się o uprawnienia budowlane, określa art. 14 ust. 3 ustawy Prawo budowlane.

Uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalnościach wymienionych wyżej wymaga:

1) do projektowania bez ograniczeń

 1. ukończeniastudiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności i
 2. odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,
 3. odbycia rocznej praktyki na budowie.

2) do projektowania w ograniczonym zakresie:

 1. ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności i
 2. odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,
 3. odbycia rocznej praktyki na budowie.

3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:

 1. ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności i odbycia półtorarocznej praktyki na budowie lub
 2. ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności i odbycia trzyletniej praktyki na budowie.

4) do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:

 1. ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności i odbycia półtorarocznej praktyki na budowie lub
 2. ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności i odbycia półtorarocznej praktyki na budowie lub
 3. ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności i odbycia trzyletniej praktyki na budowie lub
 4. posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym związanym z budownictwem na poziomie technika i odbycia czteroletniej praktyki na budowie.

5) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:

 1. ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności
 2. odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,
 3. odbycia półtorarocznej praktyki na budowie.

6) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:

 1. ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności
 2. odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,
 3. odbycia półtorarocznej praktyki na budowie.