Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Rzeczoznawstwo

Informacje dla osób ubiegających się o tytuł rzeczoznawcy budowlanego

Rzeczoznawcą budowlanym może być osoba, która:

 1. korzysta w pełni z praw publicznych
 2. posiada:
  • tytuł zawodowy magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta, inżyniera lub inżyniera architekta,
  • uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
  • co najmniej 10 lat praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem,
  • znaczący dorobek praktyczny w zakresie objętym rzeczoznawstwem.

Osoba zainteresowana uzyskaniem tytułu rzeczoznawcy budowlanego składa – za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej właściwej dla miejsca zamieszkania tej osoby – wniosek do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej (druki do pobrania – załącznik nr 1) o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
 2. odpis uprawnień budowlanych bez ograniczeń, 
 3. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych (druki do pobrania – załącznik nr 4), 
 4. zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, 
 5. życiorys zawodowy, 
 6. dowody 10-letniej praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem (druki do pobrania – załącznik nr 2), 
 7. dowód wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne ( koszty postępowania kwalifikacyjnego ponosi wnioskodawca w formie opłaty w wysokości 1.200 zł) wnoszonej na konto
  Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  60-602 Poznań ul. Dworkowa 14
  PKO BP I O/Poznań 29 1020 4027 0000 1702 0032 8880
 8. dowody posiadania znaczącego dorobku praktycznego w zakresie objętym rzeczoznawstwem (druki do pobrania -załącznik nr 6),
 9. kartę osobową (druki do pobrania – załącznik nr 3),
 10. kserokopię wpłaty – opłata skarbowa za wydanie decyzji w wysokości 10,00 zł wnoszonej do Centrum Obsługi Podatnika 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 z dopiskiem „ Opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie rzeczoznawcy budowlanego”.

Dodatkowo osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane dołącza do akt:
- arkusz zbiorczy odbytej praktyki ( druki do pobrania - załącznik nr 5) oraz
- spis akt ( wg wzoru - druki do pobrania- załącznik nr 7)

Wniosek wraz z załącznikami należy składać w opisanej teczce na gumce formatu A-4.

Praktykę zawodową oraz znaczący dorobek praktyczny potwierdza się dokumentami, zeznaniami świadków, a w szczególności opiniami stowarzyszeń naukowo-technicznych, zaświadczeniami kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa.W stosunku do osób posiadających tytuł rzeczoznawcy właściwego stowarzyszenia naukowo-technicznego, tytuł taki traktuje się jako znaczący dorobek praktyczny, do którego uznania wymagana jest opinia i rekomendacja właściwego stowarzyszenia.

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień rzeczoznawcy budowlanego znajduje się na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl – Krajowa Komisja Kwalifikacyjna.

 

Druki do pobrania

 1. Wniosek o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego
 2. Zaświadczenie do udokumentowania praktyki kandydata na rzeczoznawcę
 3. Karta osobowa
 4. Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i zgodności z prawdą złożonych dokumentów
 5. Arkusz zbiorczy odbytej praktyki
 6. Karta znaczącego dorobku w zakresie objętym rzeczoznawstwem
 7. Spis akt (wzór)