Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Regulacje Prawne

Wykaz obowiązujących przepisów prawnych:

 1. Prawo budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1186);
 2. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych
  (Dz. U. 2014 r. poz. 768);
 3. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa
  (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. 1117);
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
  (Dz. U. Nr 96 poz. 817) – w związku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 163 poz. 1364);
 5. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 r. poz. 831) – obowiązuje od 07 maja 2019 r.