Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

RODO

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Poznaniu.

Administratorem Pani/Pana danych jest Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Dworkowej 14. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, 60-602 Poznań, ul. Dworkowa 14, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

[Przetwarzanie danych]

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji ustawowych zadań określonych w ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm. ), Statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, uchwał organów samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz innych obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie:

 • prowadzenia listy członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa,
 • sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez członków Izby,
 • reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków,
 • nadawanie i pozbawianie uprawnień budowlanych
 • prowadzenie postępowań z tytułu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków samorządów zawodowych,
 • organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych oraz innych form pomocy materialnej członkom Izby,
 • wydawania zaświadczeń członkostwa w Izbie,
 • prowadzenia działalności o charakterze szkoleniowym, kulturalnym i sportowym, służącej integracji członków Izby,

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach poniżej wskazanych aktów normatywnych w szczególności:

 1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018 r. poz.202 z późn. zm.),
 2. Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm. ),
 3. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),
 4. Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.),
 5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278),
 6. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1513 z późn. zm.),
 7. Statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa,
 8. Regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 9. Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 10. Regulaminu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 11. Regulaminu Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 12. Regulaminu Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 13. Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 14. Regulaminu okręgowych komisji rewizyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 15. Regulaminach okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 16. Regulaminu okręgowych sądów dyscyplinarnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 17. Regulaminu okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

[Okres przechowywania danych]

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów wynikającego z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).

[Źródło danych osobowych]

PIIB i okręgowe izby inżynierów budownictwa gromadzą dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana jako osoby, od której te dane pochodzą.

[Przekazywanie danych]

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie zawartych przez administratora umów,
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotom wyceniającym szkody, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
Dane te nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

[Informacja o profilowaniu]

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

[Pani/Pana prawa]

 • posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.