Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Dofinansowanie szkoleń

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wspiera czynnych członków Izby w podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych poprzez dofinansowanie szkoleń (konferencji / warsztatów / kursów / seminariów/ sympozjum wielodniowego / studiów podyplomowych) o tematyce technicznej, specjalistycznej, branżowej podnoszącej kwalifikacje zawodowe członków Izby w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Każdy czynny członek WOIIB uczestniczący w szkoleniach organizowanych przez podmioty inne niż Izba może skorzystać w ciągu roku kalendarzowego z dofinansowania udziału:

- 1 raz w roku - w szkoleniu / konferencji / warsztatach / kursie / seminarium / sympozjum wielodniowym / studiach podyplomowych

lub

- 1 raz w roku - w szkoleniu / konferencji / warsztatach / kursie / seminarium / sympozjum jednodniowym,

przy czym kwota dofinansowania nie może przekroczyć 50 % wartości brutto ustalonych przez organizatora kosztów uczestnictwa w danej formie szkolenia / konferencji / warsztatów / kursu / seminarium / sympozjum / studiów podyplomowych.

Dofinansowanie przyznawane jest odpowiednio w limitach:

 • dla szkoleń / konferencji / warsztatów / kursów / seminariów / sympozjów wielodniowych i studiów podyplomowych – do 1.750,00 zł brutto (maksymalnie)
 • dla szkoleń / konferencji / warsztatów / kursów / seminariów / sympozjów jednodniowych – do 800,00 zł brutto (maksymalnie)

Dofinansowanie uzyskane z Izby - w wysokości nie większej jak w limitach podanych powyżej – przyznawane jest na pokrycie kosztów uczestnictwa w szkoleniu / konferencji / warsztatach / kursie / seminarium / sympozjum / studiach podyplomowych i ewentualnego noclegu (bez kosztów dojazdu).

DOFINANSOWANIE PRZYZNAWANE JEST NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW:

 1. wniosku o dofinansowanie na min. 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcie szkolenia.
 2. we wniosku należy wpisać całkowity koszt szkolenia / konferencji / warsztatów / kursu / seminarium / sympozjum / studiów podyplomowych (koszt uczestnictwa i ewentualnego noclegu) oraz dołączyć do wniosku program;

 3. po zakończeniu szkolenia / konferencji / warsztatów / kursu / seminarium / sympozjum / studiów podyplomowych należy przesłać do WOIIB:

  - kopię zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu / konferencji / warsztatach / kursie / seminarium / sympozjum / studiach podyplomowych,

  - dowód potwierdzający wniesienie stosownych opłat,

  - zaświadczenie o pozytywnym zaliczeniu studiów podyplomowych.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
 2. Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 3. Uchwała Rady 203/22 w sprawie zatwierdzenia Zasad finansowania szkoleń organizowanych przez WOIIB we współpracy ze Stowarzyszeniami naukowo-technicznymi i PIIB oraz zasady dofinansowania szkoleń organizowanych przez podmioty inne niż WOIIB, PIIB i Stowarzyszenia naukowo-techniczne.

Wniosek o dofinansowanie szkolenia (PDF)