Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Ponowny wpis do Izby po skreśleniu

Następuje:

  1. na podstawie wniosku członka złożonego do 25 dnia każdego miesiąca,
  2. po opłaceniu na indywidaulane konta WOIIB i PIIB:
    - zaległych składek, w wysokości obowiązującej w okresie powstania zaległości;
    - opłaty wpisowej w wysokości określonej w Zasadach Gospodarki Finansowej Izby;
    - bieżących składek członkowskich oraz ubezpieczenia OC;
  3. odbyciu e-learningowego szkolenia uzupełniającego w zakresie określonym w uchwale PIIB nr 20/R/2015.

Wniosek o wpis na listę członków