Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SPECJALISTYCZNE KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE – SIŁOWNIE WIATROWE I PRZYKŁADY AWARII BUDOWLANYCH

122 maja 2023 r. w budynku szkoleniowo-konferencyjnym Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przy ul. Grudzieniec 10 odbyła się konferencja „Specjalistyczne konstrukcje inżynierskie – Siłownie wiatrowe i przykłady awarii budowlanych”, którą współorganizowali: Polski Komitet Geotechniki, WOIIB oraz Instytut Geologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Prelegentów i uczestników konferencji powitał dr inż. Andrzej Kulesa przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wprowadzenia w tematykę konferencji dokonał prof. dr hab. inż. Zbigniew Młynarek – honorowy członek Polskiego Komitetu Geotechniki.

Referat wprowadzający „The importance of CPT for offshore wind park developments” wygłosił Tom Lunne, który przybliżył uczestnikom konferencji problematykę projektowania i budowy siłowni wiatrowych w morskich strefach przybrzeżnych.

Następnie o „Przyczynach awarii budynku wielokondygnacyjnego i koncepcjach naprawy” referat przedstawił dr inż. Jerzy Rzeźniczak z „Geotechniki”. Przedstawione oceny stanu technicznego budynku były wynikiem kompilacji możliwych błędów projektowych i konstrukcyjnych popełnionych podczas procesu budowlanego przy słabym rozeznaniu warunków geologicznych dla tej inwestycji.

Kolejny referat „Zastosowanie symulacji komputerowych w analizie awarii muru oporowego w niejednorodnym podłożu” wygłoszony przez dr. inż. Mieczysława Kanię potwierdził ważną rolę symulacji komputerowych w procesie projektowania oraz realizacji inwestycji budowlanych w trudnych warunkach geologicznych.

Na zakończenie przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji prof. dr hab. inż. Zbigniew Młynarek podziękował prelegentom za ciekawe referaty, uczestnikom za merytoryczną dyskusję.