Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

„Wnoszę o pomoc w interpretacji zapisów zawartych w „Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, w §192a zapisano, „Mieszkania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym należy wyposażyć w (…) odpowiednią sygnalizację alarmowo – przyzywową dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych”. Proszę o opinię w kwestii interpretacji powyższego zapisu:

  1. Czy projektując instalację elektryczną w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych można zrezygnować z instalacji przyzywowej w mieszkaniach, o której mowa w powyższym paragrafie i na jakiej podstawie ?
  2. Zapis nie precyzuje formy w jakiej instalacja przyzywowa musi być wykonana w mieszkaniu, czy wybór rozwiązań technicznych należy wyłącznie do projektanta (w porozumieniu z inwestorem)?
  3. Czy jeśli nie można z tej instalacji zrezygnować, w myśl zapisów paragrafu, czy zakres działania tej instalacji (alarmowanie) można ograniczyć do pojedynczego mieszkania ?”

Odpowiedź jest aktualna na dzień jej sporządzenia, czyli 24 czerwca 2019 r.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wyjaśnia następująco:

Dotyczy:

treści § 192a [Obowiązek wyposażenia] Mieszkania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym należy wyposażyć w instalację wejściowej sygnalizacji dzwonkowej oraz w odpowiednią sygnalizację alarmowo-przyzywową dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. [ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ROZDZIAŁ 8A. INSTALACJA TELEKOMUNIKACYJNA (Dz.U z 18 września 2015 r. poz.1422)].

ad 1) Projektując instalacje telekomunikacyjne nie można zrezygnować z instalacji alarmowo-przyzywowej. Obecnie paragraf 192a zmienionego rozporządzenia wprowadza obowiązek wyposażenia mieszkań w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w odpowiednią sygnalizację alarmowo-przyzywową dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

ad 2) Forma wykonania instalacji alarmowo-przyzywowej. Pod pojęciem systemu alarmowo-przyzywowego należy rozumieć urządzenia wykorzystujące instalacje telekomunikacyjne, a w przypadku braku takiej możliwości osobne dedykowane instalacje, pozwalające na przekazywanie sygnału alarmowego do wskazanych podmiotów, realizujących usługi monitorowania w celach przyzywowych, opieki lub zdrowotnych.

W przypadku gdy np. nieruchomość jest chroniona 24 godz. na dobę, sygnał alarmowy może być przekazany do pomieszczenia, w którym przebywa pracownik ochrony.

Do wprowadzonych zmian odnoszą się zapisy §192e i §192f  z których wynika, że okablowanie dla systemu alarmowo-przyzywowego ma być wykonane z parowych kabli symetrycznych UTP kategorii 5 lub wyższej oraz powinny być zakończone na odpowiednim osprzęcie połączeniowym tak, aby zapewnić dla łącza lub kanału minimum charakterystykę klasy D, przy czym jedno z tych łączy powinno być przeznaczone na potrzeby instalacji, o których mowa w § 192a.

§ 192e [Instalacja w budynku mieszkalnym wielorodzinnym] Instalację telekomunikacyjną budynku mieszkalnego wielorodzinnego stanowią w szczególności:

6.okablowanie wykonane z parowych kabli symetrycznych wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi;

§ 192f. 1. Punkt połączenia instalacji telekomunikacyjnej z publiczną siecią telekomunikacyjną (punkt styku) powinien:

10. W instalacji telekomunikacyjnej, o której mowa w § 192e pkt 6, do każdej telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej powinny być doprowadzone co najmniej dwa parowe kable symetryczne UTP kategorii 5 lub wyższej oraz powinny być zakończone na odpowiednim osprzęcie połączeniowym tak, aby zapewnić dla łącza lub kanału minimum charakterystykę klasy D, przy czym jedno z tych łączy powinno być przeznaczone na potrzeby instalacji, o których mowa w § 192a, lub podobnych, natomiast drugie łącze doprowadzone z punktu połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną powinno być przeznaczone w szczególności na potrzeby świadczenia usług telekomunikacyjnych, w tym usług szerokopasmowego dostępu do Internetu.

ad 3) Nie można ograniczyć do pojedynczego mieszkania. Nowelizacji poddano przepisy dotyczące instalowania systemów przyzywowych w budynkach mieszkalnych. Zgodnie z §191 – w brzmieniu rozporządzenia przed nowelizacją – w odpowiednie systemy sygnalizacji alarmowo-przyzywowej musiały być wyposażane mieszkania w budynkach wielorodzinnych i odrębne mieszkania w budynkach zamieszkania zbiorowego, ale jedynie w razie przeznaczenia ich dla osób niepełnosprawnych. Obecnie §192a zmienionego rozporządzenia wprowadza obowiązek instalowania w mieszkaniach w ww. budynkach systemów alarmowo-przyzywowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Podsumowanie:

Budynkowa instalacja telekomunikacyjna wg nowego rozporządzenia jest zupełnie inną instalacją, niż ta poprzednia. Obecnie budynki powinny być w pełni wyposażane we własną (budynkową) infrastrukturę telekomunikacyjną. Poprzednio, aby zapewnić dla osób niepełnosprawnych dedykowaną instalację przyzywową należało wybudować taką instalację od podstaw. Obecnie taka instalacja będzie już gotowa w zakresie okablowania budynkowego i potrzebnych miejsc kolokacji urządzeń wspólnych. Pozostaje więc jedynie instalacja dostosowanych do indywidualnych potrzeb urządzeń końcowych w mieszkaniu osoby zainteresowanej i ewentualnie pewnych urządzeń zbiorczych, które także mogą być zastosowane zgodnie z potrzebami wspólnoty. Urządzenia końcowe natomiast nie są regulowane w przepisach budowlanych.

Ponieważ wprowadzone zmiany pomimo kilku lat funkcjonowania na rynku, wzbudzały wiele emocji zarówno w zakresie wymagań technicznych jak i zakresu rzeczowego jego stosowania, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w 2015 roku opracowało „Kodeksu Dobrych Praktyk budynkowych instalacji telekomunikacyjnych”, który dotyczy budowy instalacji telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych. Podstawowym celem kodeksu jest omówienie zasad projektowania, wykonawstwa i odbioru końcowego instalacji telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych, odpowiadających wymaganiom rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W pkt. 3.4.2 „Instalacja alarmowo-przyzywowa” przedstawiono przykładowe sposoby realizacji sygnalizacji alarmowo-przyzywowej.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje jednocześnie, że niniejsze pismo nie stanowi oficjalnej wykładni prawa i nie jest wiążące dla organów administracji i innych, orzekających w sprawach indywidualnych. W przypadkach trudnych lub niezrozumiałych, osoba zainteresowana bądź organ administracji publicznej może zwrócić się do organu stanowiącego dane prawo o udzielenie prawidłowej wykładni tego przepisu.