Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Odpowiedzialnośc kierownika budowy za stosowanie wyrobów zgodnie z art. 10

„Zwracamy się z prośbą o przeanalizowanie poniższej sytuacji. Pełnimy funkcje kierownika budowy oraz inżyniera budowy przy budowie hali na którym to obiekcie architekt zaprojektował systemową elewacje poliwęglanowo-aluminiową. System ten składa się z systemowych profili aluminiowych które są obłożone dwustronne płytą poliwęglanową. Mocowanie płyt za pomocą zamka pióro-wpust. Na system wystawiona jest krajowa ocena techniczna, która naszym zdaniem dotyczy tylko płyt poliwęglanowych (w zał. opinia techniczna) a nie kompletnego sytemu profili aluminiowych i płyt poliwęglanowych (tzw kaset).

Wobec obaw co do zastosowania zaprojektowanego systemu wspólnie z wykonawcą robót chcieliśmy zastosować inny materiał na elewacje. Proponowany zamiennik nie został zaakceptowany przez Architekta w ramach nadzoru autorskiego oraz inwestora. Szczególnie Architekt obiektu żąda zastosowania zaprojektowanego sytemu, ponieważ obawiamy się odpowiedzialności zawodowej i mając na uwadze Prawo budowlane Art. 22. 3e szczególnie kierownik budowy jest odpowiedzialny za stosowanie wyrobów zgodnie z art. 10.

W tej chwili wstrzymane są roboty budowlane a inwestor ( za naradą projektanta) praktyczne nie dopuszcza zastosowania innego materiału. Na ostatnim spotkaniu z inwestorem padła propozycja że zamotujemy elewacje na polecenie i odpowiedzialność inspektora nadzoru , jednak obawiamy się że taki wpis do dziennika budowy nie zwalnia kierownika z odpowiedzialności.

W związku z powyższym prosimy o zajęcie stanowiska.”

 

Odpowiedź jest aktualna na dzień jej sporządzenia, czyli 11 marca 2019 r.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wyjaśnia następująco:

Zdaniem WOIIB opisana wyżej sytuacja oraz przesłane załączniki upoważniają Kierownika Budowy do odmowy zastosowania rozwiązania systemowego nie spełniającego wymaganych prawem  wymogów zastosowania materiału do wbudowania.

Zgodnie z Art. 22, pkt.3e Prawa budowlanego do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy „zapewnienie przy wykonywaniu robót budowlanych stosowania wyrobów, zgodnie z art. 10”.

Kierownik budowy dopuszczając do wbudowania materiał nie spełniający wymogów naraża się na sankcję karną zgodnie z Art. 93, punkt 1a Prawa Budowlanego.

W naszej opinii najprostszym rozwiązaniem problem jest wykonanie zaprojektowanej elewacji na podstawie Indywidualnej dokumentacji technicznej przewidzianej w Ustawie o wyrobach budowlanych:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami

Art. 10. Indywidualna dokumentacja techniczna
1.
Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w art. 5 warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych ust. 1, wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami.

2. Indywidualna dokumentacja techniczna, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać opis rozwiązania konstrukcyjnego, charakterystykę materiałową i informację dotyczącą projektowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz określać warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a także, w miarę potrzeb, instrukcję obsługi i eksploatacji.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:

1) nazwę i adres wydającego oświadczenie;

2) nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;

3) identyfikację dokumentacji technicznej;

4) stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną oraz przepisami;

5) adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być zastosowany;

6) miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie.

Opracowanie lub uzgodnienie IDT jest jednym z obowiązków projektanta opisanym w Prawie budowlanym:

Art. 20. 1. Do podstawowych obowiązków projektanta należy:

3) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań

3a) sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570);

Projektant nie ma natomiast obowiązku akceptowania proponowanych przez kierownika budowy zmian materiałowych. Projektant nie musi także uzasadniać braku zgody na rozwiązania zamienne, natomiast ma obowiązek wyjaśnienia wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje jednocześnie, że niniejsze pismo nie stanowi oficjalnej wykładni prawa i nie jest wiążące dla organów administracji i innych, orzekających w sprawach indywidualnych. W przypadkach trudnych lub niezrozumiałych, osoba zainteresowana bądź organ administracji publicznej może zwrócić się do organu stanowiącego dane prawo o udzielenie prawidłowej wykładni tego przepisu.