Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Potwierdzenie za zgodność z oryginałem dokumentów aprobat technicznych

„Czy możecie Państwo pomóc w kwestii prawnej. Chodzi o konieczność potwierdzania „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” dokumentów aprobat technicznych, deklaracji własności użytkowych i innych tego typu (wszystkie jako wydruk ze stron producentów, dostawców)  w przekazywanej Inwestorowi dokumentacji powykonawczej.

Pytanie brzmi czy trzeba pieczętować takie dokumenty ręką kierownika budowy/kierownik robót nie mając wglądu do oryginałów bo przecież np. jakiś materiał przyjechał Belgii.? Czy są jednoznaczne przepisy na tak lub nie?”

 

Odpowiedź jest aktualna na dzień jej sporządzenia, czyli 5 grudnia 2018 r.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wyjaśnia następująco:

Kwestia, którą Pan przedstawia w swoim e-mailu jest wielowątkowa i złożona, która dotyczy generalnie rodzaju (formy, znaczenia, charakteru) dokumentu w zależności od jego ważności, to znaczy w jakim celu i komu jest przedstawiany.

Kopiując dany dokument musimy rozważyć zatem, jaką ma mieć ważność (znaczenie, charakter) po wprowadzeniu skopiowanego dokumentu do obrotu prawnego, to znaczy, jaki ma mieć status prawny.

Rozważając zadane w pytaniu problemu potwierdzania za zgodność, odpowiadamy :

  1. aspekt dokumentu o statusie prawnym

Jeśli kopia (kserokopia) ma mieć status dokumentu potwierdzającego jej autentyczność z oryginałem, np. świadectwa, zaświadczenia, opinie, protokóły, itp., które jako załączniki są wymagane przez przepisy prawa, w tym przypadku Prawa budowlanego, to taka kopia musi posiadać obligatoryjnie klauzulę „ ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”.

Klauzula ta winna być zaopatrzona czytelnie: imieniem i nazwiskiem, stanowiskiem, podpisem oraz data i miejscem potwierdzenia dokumentu.

  1. aspekt informacyjny wiążący

Odnosząc się do meritum zapytania, to jest do kwestii potwierdzania aprobat technicznych, deklaracji własności użytkowych i innych tego typu dokumentów (dalej: aprobata) załączanych do przekazywanej Inwestorowi dokumentacji powykonawczej – a pozyskanych wyłącznie jako wydruki ze stron producentów i dostawców – należy wskazać na fakt niemożności potwierdzenia ich  „za zgodność z oryginałem” przez kierownika budowy.

Potwierdzić za ”zgodność z oryginałem” można wyłącznie dokument, którego oryginał posiada osoba dokonująca takiego potwierdzenia.

Jeżeli aprobaty zostaną pozyskane przez kierownika budowy ze stron internetowych producentów i dostawców, to może on jedynie dokumenty takie opatrzyć klauzulą „pozyskano ze strony internetowej producenta/dostawcy, www…….., niniejszy dokument jest zgodny z opublikowaną tam aprobatą”.

 W przypadku potwierdzenia klauzulą „ za zgodność z oryginałem” aprobat pozyskanych ze strony internetowej  kierownik budowy  może dopuścić się potwierdzenia nieprawdy, gdyż potwierdza treść dokumentu, którego w rzeczywistości nie posiadał i nie mógł mieć pewności, że dokument ten nie został zmieniony przez nieuprawnione podmioty.

  1. aspekt informacyjny niewiążący

Takie kopie nie mają wymogów powyższego rodzaju.

  1. na pytanie :

„ ……czy trzeba pieczętować takie dokumenty ręką kierownika budowy/kierownik robót nie mając wglądu do oryginałów bo przecież np. jakiś materiał przyjechał z Belgii ?”.


a) w pierwszej kolejności należy rozważyć jaką dany dokument ma ważność i należy postępować w zależności, o której mowa w punktach 1, 2 lub 3 powyżej,

b) z dyspozycji art. 22 ustawy – Prawo budowlane wynika jednoznacznie, że „za wszystko, co się dzieje na budowie od chwili podpisania deklaracji o przyjęciu obowiązków kierownika budowy do chwili złożenia oświadczenia o zakończeniu budowy na ręce inwestora” odpowiada kierownik budowy.

W przedmiotowym zakresie zapis w art. 22 pkt. 3e stanowi : (cyt.)

 „do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy zapewnienie przy wykonywaniu robót budowlanych stosowania wyrobów, zgodnie z art. 10.”.

Z tak sformułowanego zapisu wynika, że kierownik budowy ma obowiązek osobiście sprawdzać i gromadzić dokumenty otrzymywanych a następnie wbudowywanych materiałów zgodnie z dyspozycją art. 10 ustawy – Prawo budowlane oraz przepisami wykonawczymi do tego prawa. Natomiast potwierdzanie zgodności kopii z oryginałem może polecić osobie przez siebie upoważnionej.

  1. na pytanieczy są jednoznaczne przepisy na tak lub nie ?” informujemy, że w tym zakresie przepisów w ustawie – Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do tego prawa nie ma. Jest natomiast orzecznictwo Sądu Najwyższego, z którego zalecamy korzystać.

W załączeniu przekazujemy artykuł redakcji Wojciecha Kowalskiego p.t. „Kserokopia może być dowodem, ale poświadczona” pochodząca z programu „System Informacji Prawnej LEX on - line.”.

Załączony artykuł wiele wyjaśni.

Jednocześnie Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje, że niniejsze pismo nie stanowi oficjalnej wykładni prawa i nie jest wiążące dla organów administracji i innych, orzekających w sprawach indywidualnych. W przypadkach trudnych lub niezrozumiałych, osoba zainteresowana bądź organ administracji publicznej może zwrócić się do organu stanowiącego dane prawo o udzielenie prawidłowej wykładni tego przepisu.