Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Warunki zabudowy domku jednorodzinnego znacznie większego od pozostałych na osiedlu. Czy to możliwe?

„Mam pytanie odnośnie Warunków Zabudowy. Na osiedlu domków jednorodzinnych powstaje dom, który znacznie różni się bryła od pozostałych. Dom otrzymał o prawie 100% większa powierzchnie zabudowy od pozostałych. Pani urbanistka tłumaczy się, że jest możliwe wydanie takich warunków zabudowy. Moje pytanie brzmi gdzie mogę zgłosić się aby uzyskać więcej informacji na ten temat i czy faktycznie warunki zabudowy zostały wydane zgodnie z prawem?”

 

Odpowiedź jest aktualna na dzień jej sporządzenia, czyli 6 listopada 2018 r.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wyjaśnia następująco:

Jeżeli osoba przesyłająca zapytanie jest stroną w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o warunkach zabudowy, to na etapie jej wydawania ma prawo wnieść sprzeciw lub poprosić o udzielenie wyjaśnień. Strona postępowania ma prawo skorzystać z drogi odwoławczej zgodnie z KPA. Jeżeli decyzja o warunkach zabudowy jest już prawomocna, to jedyna możliwością jest żądanie wznowienia postępowania.

Podstawa prawna: Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z 2003 r. z późniejszymi zmianami). Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami).

Na podstawie decyzji o warunkach zabudowy Inwestor przygotowuje projekt budowlany i występuje o decyzję o pozwoleniu na budowę. Na tym etapie strona postępowania ma prawo również wnieść sprzeciw, jednak nie może on dotyczyć samych warunków zabudowy, ale np. rozwiązań projektowych, które zdaniem strony naruszają jej prawa lub są niezgodne z warunkami technicznymi.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje jednocześnie, że niniejsze pismo nie stanowi oficjalnej wykładni prawa i nie jest wiążące dla organów administracji i innych, orzekających w sprawach indywidualnych. W przypadkach trudnych lub niezrozumiałych, osoba zainteresowana bądź organ administracji publicznej może zwrócić się do organu stanowiącego dane prawo o udzielenie prawidłowej wykładni tego przepisu.