Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Czy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego musi posiadać aktualne zaświadczenie do przynależności do izby inżynierów?

„Mam pytanie - w kwietniu tego roku objąłem funkcję powiatowego inspektora nadzoru budowlanego dla powiatu ...szukałem dość długo i powiem szczerze, że znalazłem bardzo rozbieżne opinie i orzecznictwo ws czy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego musi posiadać aktualne zaświadczenie do przynależności do izby inżynierów. Jedne orzecznictwa mówią, że nie jest to do końca samodzielna funkcja techniczna - bo nie jest wprost wymieniona w art 12 PB, inne natomiast mówią o konieczności opiniowania z aktualnym wpisem i za razem z aktualnym ubezpieczeniem. Proszę o informację jaka jest stosowana praktyka wśród innych powiatowych inspektorów ?”

Odpowiedź jest aktualna na dzień jej sporządzenia, czyli 19 listopada 2018 r.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wyjaśnia następująco:

 1. W świetle obowiązujących przepisów Prawa budowlanego (j. Dz.U. 2018 r. poz.1202) do samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zalicza się w szczególności działalność obejmującą:
  • projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;
  • kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi;
  • kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów;
  • wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
  • sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych; (art. 12 pb)
 2. Jak wynika z powyższego katalogu, w świetle przepisów prawa budowlanego,  sprawowanie funkcji powiatowego inspektora nadzoru budowlanego nie jest sprawowaniem samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.
 3. Stąd od osób pełniących funkcje pinb nie wymaga się  posiadania uprawnień budowlanych oraz przynależności do właściwej IIB.
 4. umocowanie pinb do wydawania decyzji i innych pism w toku postępowań administracyjnych wynika z przepisów szczególnych i nie wymaga przynależności do IIB, opłacania składek członkowskich, w tym składek na ubezpieczenie oc.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje jednocześnie, że niniejsze pismo nie stanowi oficjalnej wykładni prawa i nie jest wiążące dla organów administracji i innych, orzekających w sprawach indywidualnych.