Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Zastosowanie kominów z tworzyw sztucznych

„Zwracam się z ponowną prośbą o udzielenie odpowiedzi dotyczącą zastosowania kominów z tworzyw sztucznych. Wykonawca kotłowni po zapoznaniu się z pismem (w załączniku)  po rozpakowaniu kotła gazowego (moc kotła 98 kW) że na kotle jest zamontowany fabrycznie króciec spalinowo - powietrzny fi 100/150 mm wykonany z tworzywa. Adapter spalinowo – powietrzny jest częścią systemu kominowego. Zdemontowanie fabrycznego adaptera może skutkować utratą gwarancji przez producenta kotła. Kocioł gazowy jest produktem renomowanej firmy produkującej kotły na rynek Polski i światowy.
Wobec tego co w zaistniałej sytuacji można zrobić??

  • pozostawić zamontowany fabrycznie adapter spalinowo – powietrzny na kotle
  • skierować pismo do producenta kotła o wymianę adaptera na wykonany z materiału niepalnego zgodnie z WT ( producent może tego nie wykonać )
  • ewentualnie inne czynności prawno – odbiorowe.”

Odpowiedź jest aktualna na dzień jej sporządzenia, czyli 15 października 2018 r.


Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wyjaśnia następująco:
Ze względu na to, że zapisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. nr 74 poz. 836 z późniejszymi zmianami) w sposób jednoznaczny  wskazują na brak możliwości stosowania w Polsce przewodów spalinowych i dymowych (wkładów kominowych) z tworzyw sztucznych, niedopuszczalne jest również stosowanie króćca spalinowo - powietrznego  wykonanego z tworzywa.

W związku z tym proponuje się:
1. zamówić u producenta kotła króciec spalinowo - powietrzny z materiału niepalnego (np. stali nierdzewnej)
2. zastosować podobną kształtkę o identycznych wymiarach wykonaną z odpowiedniego materiału niepalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ze względu na to, że taka kształtka jest częścią systemu kominowego, a nie kotła, zmiana ta nie powinna mieć wpływu na konstrukcję kotła, a tym samym brak jest podstaw do utraty gwarancji.

Wprowadzenie w Polsce wkładów kominowych z tworzyw sztucznych wymaga zmian w w/w Rozporządzeniu.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje jednocześnie, że niniejsze pismo nie stanowi oficjalnej wykładni prawa i nie jest wiążące dla organów administracji i innych, orzekających w sprawach indywidualnych. W przypadkach trudnych lub niezrozumiałych, osoba zainteresowana bądź organ administracji publicznej może zwrócić się do organu stanowiącego dane prawo o udzielenie prawidłowej wykładni tego przepisu.