Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Interpretacja par. 12 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst. jedn..: Dz.U. z 2018 r. poz. 1422 ze zm.)

Proszę o interpretację par. 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst. jedn..: Dz.U. z 2018 r. poz. 1422 ze zm.).
Opis problemu: Inwestor chce wybudować bud. gospodarczo-garażowy w narożniku swojej działki. Na działce będzie znajdował się również dom jednorodzinny, na który wcześniej został złożony wniosek o pozwolenie. Działka znajduje się w zabudowie jednorodzinnej. Na dany teren nie ma planu miejscowego, a warunki zabudowy w pkt. odnoszącym się do ochrony interesów osób trzecich mówią by budynki lokalizować zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem (Warunki Techniczne). Projektowany budynek ma wymiary 6,5x6x3m (szer. x dł. x wys.). Budynek został usytuowany w narożniku działki z jedną ścianą przylegającą bezpośrednio do granicy, a drugą 1,5m od granicy. Starostwo nie chce uznać nam takiej lokalizacji budynku powołując się na par.12 ust. 2 "Sytuowanie budynku w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2, dopuszcza się w odległości 1,5m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli plan miejscowy przewiduje taką możliwość." - przypomnę dla danego terenu nie ma planu miejscowego. Projektant natomiast powołuje się na par. 12 ust. 4 "W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, uwzględniając przepisy odrębne oraz przepisy par. 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271-273, dopuszcza się: 3)budowę budynku gospodarczego lub garażowego o długości nie większej niż 6,5m i wysokości nie większej niż 3m bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości nie mniejszej niż 1,5m ścianą bez okien i drzwi." - projektowany budynek spełnia dane parametry. Kto w takim przypadku ma rację skoro przywołane ustępy znajdują się w jednym paragrafie więc są równoważne? Dodam, że co starostwo to inne interpretacje i przydałoby się jakieś objaśnienie do wyżej wymienionego rozporządzenia. Liczę na wyczerpującą odpowiedź”

Odpowiedź jest aktualna na dzień jej sporządzenia, czyli 23 sierpnia 2018 r.

W odpowiedzi na Pana zapytanie zawarte w e-mailu oraz korekcie zapytania wraz z uzupełnieniem braków e-mailem Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wyjaśnia następująco.

Kwestia, którą Pan przedstawia w swoim e-mailu jest wielowątkowa i złożona, która generalnie dotyczy dopuszczalności sytuowania budynków, w tym przypadku garażu dwustanowiskowego jedną ścianą bezpośrednio przy granicy działki, a drugą w odległości 1,5 m. W kwestii tej przedstawia Pan dwa sprzeczne ze sobą  podejścia prawne regulującą tę kwestię, a mianowicie :

 1. wg projektanta kwestię tę reguluje dyspozycja zawarta w § 12 ust. 4 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst. jedn..: (Dz.U. z 2018 r. poz. 1422),
 2. wg Starostwa kwestię tę reguluje dyspozycja zawarta w § 12 ust. 2 wyżej cytowanego rozporządzenia i tym samym należy projektować zgodnie z tą dyspozycją.

Na podstawie analizy stanu prawnego na tle opisanego sporu oraz przekazanych e-mailem załączników :

 • projektu zagospodarowania działki, części graficznej,
 • decyzji o warunkach zabudowy,

wyjaśniamy następująco :

 1. sytuowanie budynków na danej działce budowlanej regulują przepisy § 12 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst. jedn..: (Dz.U. z 2018 r. poz. 1422), jako podstawowe,
 2. od powyższych przepisów dopuszczalne są odstępstwa na podstawie dyspozycji zawartej w art. 9 ustawy – Prawo budowlane,
 3. odstępstwem takim jest między innymi przepis § 12 ust. 4, który jest przepisem szczególnym i dotyczy wyłącznie zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej w tym budynków gospodarczych i garaży,
 4. w takiej sytuacji pomija się obligatoryjną dyspozycję dla Starosty zawartą w art. 9 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo budowlane,
 5. Starosta na mocy tych przepisów jest upoważniony do ich zastosowania w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie § 12 ust. 4 wyżej cytowanego rozporządzenia dla opisanego przez Pana przypadku wg naszej oceny,
 6. sytuując zabudowę stosując § 12 ust. 4 należy obligatoryjnie objąć sąsiednie działki obszarem oddziaływania obiektu w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy - Prawo budowlane, zgodnie z dyspozycją § 12 ust. 5 cytowanego wyżej rozporządzenia,
 7. przepis § 12 ust. 4 został ustanowiony w tym rozporządzeniu dla uproszczenia szeroko rozumianego procesu budowlanego.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje jednocześnie, że niniejsze pismo nie stanowi oficjalnej wykładni prawa i nie jest wiążące dla organów administracji i innych, orzekających w sprawach indywidualnych. W przypadkach trudnych lub niezrozumiałych, osoba zainteresowana bądź organ administracji publicznej może zwrócić się do organu stanowiącego dane prawo o udzielenie prawidłowej wykładni tego przepisu.