Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Skreślanie wpisów w dzienniku budowy. Projektant sprawdzający - funkcja.

Pełniąc funkcje kierownika budowy proszę o odpowiedź lub interpretacje następujących zagadnień:

 1. Czy inspektor nadzoru może w trakcie trwania budowy skreślać w dzienniku budowy miejsce do wpisu np. (dla kierownika robót) oraz wydzierać kartki z dziennika budowy (kopie) i zabierać je z terenu budowy w celu (jak twierdzi) archiwizacji.
 2. Czy projektant sprawdzający jest uważany za współautora projektu?
 3. Czy projektant sprawdzający może pełnić nadzór autorski na budowie, zwłaszcza podczas nieobecności projektanta (choroba, urlop, itp)?
 4. Czy projektant sprawdzający może podczas nieobecności projektanta wpisać się do dziennika budowy?
 5. Czy projektant sprawdzający ma prawo występować w imieniu projektanta na podstawie upoważnienia lub pełnomocnictwa (choroba, urlop, itp)?”

Odpowiedź jest aktualna na dzień jej sporządzenia, czyli 3 sierpnia 2018 r.
Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wyjaśnia następująco:

 1. Czy inspektor nadzoru może w trakcie trwania budowy skreślać w dzienniku budowy miejsce do wpisu np. (dla kierownika robót) oraz wydzierać kartki z dziennika budowy (kopie) i zabierać je z terenu budowy w celu (jak twierdzi) archiwizacji.

Zgodnie z rozporządzaniem MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Za prowadzenie dziennika budowy odpowiada Kierownik Budowy.

Wpisy do dziennika budowy powinny być wykonane w sposób trwały i czytelny na oryginałach i kopiach stron, w porządku chronologicznym, w sposób uniemożliwiający dokonanie późniejszych uzupełnień. W razie konieczności wprowadzenia poprawek do dokonanych już wpisów, należy niewłaściwy tekst skreślić w sposób umożliwiający jego odczytanie i wprowadzić właściwą treść, z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Wszelkie skreślenia i poprawki są dokonywane w formie wpisu do dziennika budowy. Nie wolno dokonywać wpisów na odwrocie ponumerowanych stron.

Zatem można wysnuć wniosek, że jeśli w dzienniku pozostawiane są miejsca na dokonanie późniejszych wpisów, to dziennik budowy prowadzony jest nieprawidłowo, a działanie Inspektora Nadzoru w tym przypadku (także innych uczestników procesu budowlanego) ma na celu wyeliminowanie nieprawidłowości i jest dopuszczalne. W przypadku wykreślenia wolnego miejsca  autor takiego wykreślenia winien potwierdzić ten fakt imieniem i nazwiskiem oraz podpisem.

Wydzieranie kartek (kopii stron) jest w naszej opinii niedopuszczalne, gdyż chociażby uniemożliwia skreślenie niewłaściwego (błędnego) wpisu i wprowadzenie właściwej treści dokonanych wcześniej wpisów.

Ponadto Prawo budowlane stanowi, że do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć oryginał dziennika budowy.

Oznacza to, że dopiero z chwilą zakończenia budowy należy skompletować dokumentację w postaci dokumentacji budowy (art. 3 pkt 13 pr. bud.) oraz dokumentacji powykonawczej (art. 3 pkt 14 pr. bud.). Częścią dokumentacji powykonawczej jest kopia dziennika budowy, która winna wchodzić w skład dokumentacji powykonawczej (oryginał dziennika budowy wchodzi w skład dokumentacji budowy – art. 3 pkt 13 pr. bud.).

Można zatem wysnuć wniosek, że zatrzymanie części dziennika budowy przez jednego z uczestników procesu budowlanego w trakcie trwania budowy jest niedopuszczalne.

 1. Czy projektant sprawdzający jest uważany za współautora projektu?

Prawo budowlane określa jedynie rolę Projektanta i nakłada na niego obowiązek dokonania sprawdzenia projektów pewnej kategorii obiektów. Zatem w rozumieniu prawa budowlanego autorem projektu jest Projektant.

Zwracamy uwagę, że w przypadku błędów w projekcie Projektant i Sprawdzający ponoszą solidarną odpowiedzialność. Jest tu jak widać pewna niespójność przepisów.

Sytuacja gdy sprawdzający „ingeruje” w proces budowlany np. w przypadku zauważenia niezgodności z projektem budowlanym lub zagrożenia bezpieczeństwa nie jest niczym niezwykłym.

Nie odnosimy się tu do ustawy o Prawie Autorskim, która może określać odmiennie ten problem.

 1. Czy projektant sprawdzający może pełnić nadzór autorski na budowie, zwłaszcza podczas nieobecności projektanta (choroba, urlop, itp)?

Sprawdzający projekt może pod nieobecność projektanta wykonywać w jego imieniu nadzór robót, a nie nadzór autorski. Pełnienie nadzoru autorskiego jest obowiązkiem Projektanta wykonywanym na żądanie Inwestora, organów Administracji architektoniczno - budowlanej lub Nadzoru Budowlanego. Projektant nie może przekazać nakładanych na niego przez Prawo Budowalne obowiązków na inne osoby. Ustawodawca nie przewidział takiej możliwości.

Niestety, istnieją wyroki sądów w sprawach dotyczących zamówień publicznych, w których uznano że inne osoby posiadając stosowne uprawnienia mogą pełnić nadzór autorski. Znane są przypadki, gdzie Inwestor w osobnej procedurze przetargowej „wybierał” inne niż Projektant osoby do pełnienia nadzoru autorskiego.

Jako Inżynierowie wykonujący zawód zaufania publicznego pomimo takich rozstrzygnięć sądowych powinniśmy unikać takich działań jako sprzecznych z etyką zawodową.

 1. Czy projektant sprawdzający może podczas nieobecności projektanta wpisać się do dziennika budowy?

W myśl rozporządzenia Ministra Infrastruktury do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są:

 • inwestor,
 • inspektor nadzoru inwestorskiego,
 • projektant,
 • kierownik budowy,
 • kierownik robót budowlanych,
 • osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,
 • pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie — w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.

Ustawodawca nie przewiduje możliwości przekazania swoich obowiązków przez Projektanta innym osobom, zatem naszym zdaniem wpis w imieniu projektanta nie jest dopuszczalny.

 1. Czy projektant sprawdzający ma prawo występować w imieniu projektanta na podstawie upoważnienia lub pełnomocnictwa (choroba, urlop, itp)?

Prawo budowlane nie przewiduje takiej formy sprawowania nadzoru autorskiego. Można jednak dopuścić sytuację, gdy na podstawie pełnomocnictwa, sprawdzający występuje w imieniu projektanta w indywidualnie określonych sprawach dotyczących projektu (np. wyjaśnienie wątpliwości technicznych lub np. ocena techniczna proponowanych rozwiązań zamiennych lub materiałowych). Takie upoważnienie nie może jednak obejmować kwalifikacji zmian istotnych w projekcie.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje jednocześnie, że niniejsze pismo nie stanowi oficjalnej wykładni prawa i nie jest wiążące dla organów administracji i innych, orzekających w sprawach indywidualnych.