Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Czy słupki do wieszania prania na osiedlach mieszkaniowych spółdzielczych są elementami małej architektury i wymagają zgłoszenia w wydziale architektury starostwa powiatowego

„Uprzejmie proszę o interpretację czy słupki do wieszania prania na osiedlach mieszkaniowych spółdzielczych są elementami małej architektury i wymagają zgłoszenia w wydziale architektury starostwa powiatowego. Teren spółdzielni mieszkaniowej jest terenem prywatnym lecz ogólnodostępnym i elementy małej architektury wymagają zgłoszenia.”

Odpowiedź jest aktualna na dzień jej sporządzenia, czyli 3 lipca 2018 r.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wyjaśnia następująco:

Zgodnie z art. 3, pkt. 4, podpunkt c) Prawa budowlanego zdefiniowano obiekty małej architektury jako niewielkie obiekty:

c)
użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki;

Obiekty, o których pisze Pan nie są wprost wymienione w definicji, ale można je uznać za obiekty służące utrzymaniu porządku. W związku z tym jak zapisano w Prawie budowlanym:

Art. 30. 1. Zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3 i 4:
…..

4)
budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych.

Przepisy nie definiują, czym jest miejsce publiczne, miejsce użyteczności publicznej, miejsce użytku publicznego. Można je określić w sposób następujący:

„Miejsce publiczne służy zaspokajaniu potrzeb użytkujących je osób, m.in. w zakresie rekreacji, wypoczynku, komunikacji, edukacji. Najczęściej stanowi własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Nie jest jednak wykluczone, by było ono własnością innych podmiotów.”

Mimo, że teren spółdzielni mieszkaniowej jest prywatną własnością jej członków, to z uwagi na fakt, że najczęściej dostęp do niego nie jest ograniczony spełnia w myśl powyższej definicji kryteria „miejsca publicznego”.

W związku z powyższym, w naszej opinii montaż elementów, o które pyta Pan wymaga zgłoszenia  organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje jednocześnie, że niniejsze pismo nie stanowi oficjalnej wykładni prawa i nie jest wiążące dla organów administracji i innych, orzekających w sprawach indywidualnych.