Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Kogo zawiadomić o złym stanie budynku po wykonaniu ekspertyzy czy opinii technicznej

„Jestem rzeczoznawcą budowlanym. Na zlecenie różnych Zamawiających wykonuję ekspertyzy i opinie techniczne. Nie utożsamiać z przeglądami obiektów budowlanych. Kogo mam obowiązek powiadomić w przypadku kiedy z ekspertyzy czy opinii technicznej wynika, że obiekt znajduje się w bardzo złym stanie technicznym lub np. grozi zawaleniem ? Zdania uczonych są bardzo rozbieżne. Proszę o podanie podstawy prawnej.”

Odpowiedź jest aktualna na dzień jej sporządzenia, czyli 3 lipca 2018 r.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wyjaśnia:

Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego osoba wykonująca ekspertyzę lub opinię techniczną nie ma obowiązku powiadamiać kogokolwiek o złym stanie technicznym i zagrożeniu katastrofą budowlaną. Mimo, że nie ma takiego obowiązku to w naszej opinii z chwilą uzyskania wiedzy o możliwości wystąpienia awarii lub katastrofy budowlanej rzeczoznawca lub inna osoba opracowująca ekspertyzę lub opinię techniczną powinna spełnić swój obywatelski obowiązek w celu zapobieżenia zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia. Informację o zagrożeniu awarią lub katastrofą budowlaną opracowujący ekspertyzę powinien przekazać właścicielowi lub zarządcy obiektu oraz organowi nadzoru budowlanego. Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje jednocześnie, że niniejsze pismo nie stanowi oficjalnej wykładni prawa i nie jest wiążące dla organów administracji i innych, orzekających w sprawach indywidualnych.