Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Trzecia kondygnacja-budowa niezgodna z projektem-odpowiedzialnośc kierownika

Mam problem z jednym projektem w który jestem zaangażowany. Mianowicie projekt budowlany, który został zatwierdzony w decyzji PnB pokazuje dwie kondygnacje użytkowe - zgodnie z obowiązującym MPZP dla lokalizacji obiektu- max dwie kondygnacje użytkowe. Załączam przekrój z projektu budowlanego.
W postaci elektronicznej funkcjonuje jeszcze jedno, inne opracowanie, wg którego inwestor chce budować (w załączeniu- rys A-4 i A-5, rzutu poddasza w proj. budowlanym nie ma w ogóle). Pojawiają się tam schody na trzecią kondygnację, „poddasze nieużytkowe” jak w temacie rysunku. Z tej kondygnacji ma być swobodny dostęp na niższy dach budynku, który w tym momencie staje się użytkowym tarasem.

W związku z tym wg mnie pojawia się trzecia kondygnacja użytkowa - zatem budowanie niezgodnie z zatwierdzonym projektem?

Proszę o potwierdzenie mojej racji. W przypadku twierdzącej odpowiedzi właściwe pytanie na koniec- czy w ogóle grożą mi jako KB jakieś konsekwencje, czy odpowiedzialność jest tylko po stronie inwestora?”

Odpowiedź jest aktualna na dzień jej sporządzenia, czyli 27 czerwca 2018 r.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wyjaśnia:

Kwestia, którą Pan przedstawia w swoim e-mailu jest wielowątkowa i złożona. Z pośród kilku wątków, istotny jest wątek zawierający kwestię (wersja nieco skrócona) dotyczącą zamiaru zmian w projekcie budowlanym na życzenie inwestora, na podstawie którego Starosta wydał pozwolenie na budowę oraz jaka jest odpowiedzialność kierownika budowy i inwestora jeśli wystąpi naruszenie procedury w tym zakresie. Do zadanego pytania dołączył Pan rzut poziomy kondygnacji bez oznaczenia której oraz przekroje A – A i B – B oraz treść swego zapytania.  Załączone rysunki są niekompletne, nie wiadomo którego wariantu zmian dotyczą, to znaczy czy pochodzą z zatwierdzonego projektu budowlanego, czy wersji zmieniającej pewne fragmenty. Brak ten nie pozwala na analizę i ocenę, jakiego rodzaju dotyczy zmiana, a mianowicie, czy jest to zmiana istotna, czy nieistotna w rozumieniu art. 36a ustawy – Prawo budowlane, ponieważ procedury wprowadzania zmian są diametralnie różne. Wobec tego oraz  w związku z  dyspozycją art. 36a ust. 6 pomija się w odpowiedzi, bowiem kwalifikacji o rodzaju odstępstwa dokonuje projektant, który jest autorem projektu budowlanego. Z treści przepisu art. 36a wynika, że w trakcie realizacji inwestycji dopuszczalne są odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego oraz udzielonego pozwolenia na budowę pod warunkiem zachowania określonych uwarunkowań.

Przepis art. 36a rozróżnia dwa rodzaje odstępstw od zatwierdzonego projektu, i tak:

  1. odstępstwo nieistotne, o którym mowa w ust. 5 tego przepisu, nie wymaga zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, tym samym nie jest samowolą budowlaną.

Natomiast każdorazowo wymagana jest :

  1. akceptacja projektanta oraz kwalifikacja rodzaju odstępstwa przez projektanta,
  2. wpis do dziennika budowy z opisem zmiany przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeśli został ustanowiony,
  3. naniesienie zmian do projektu budowlanego w kolorze (przyjęte w kolorze czerwonym).

Powyższa procedura jest wymagana do zawiadomienia o zakończeniu budowy bądź uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,

  1. odstępstwo istotne, które obligatoryjnie wymaga zmiany pozwolenia na budowę.

Zmiana pozwolenia na budowę wynika z dyspozycji ust. 5 art. 36a. Projektant dokonując kwalifikacji prawnej zamierzonej zmiany winien zbadać, czy zamierzona zmiana występuje w katalogu zawartym w ust. 5. Jeśli nie występuje oznacza, że zamierzona zmiana jest odstępstwem istotnym i wymaga obligatoryjnie zmiany pozwolenia na budowę w trybie przewidzianym w art. 36a, ust. 1 – 3. 

Istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego jest dopuszczalne po uzyskaniu zmiany pozwolenia na budowę w trybie art. 36a.

W innym przypadku będzie samowolą budowlaną skutkującą wstrzymaniem robót przez organ nadzoru budowlanego postanowieniem na podstawie art., 50 ust.1 pkt. 4 oraz dalej wydaniem decyzji na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 3 ustawy – Prawo budowlane nakazującej inwestorowi  wykonanie określonych czynności w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem.

Dopuszczenie przez kierownika budowy do stanu niezgodnego z prawem grozi :

  • odpowiedzialność karna z art. 93 pkt. 6,
  • odpowiedzialność zawodowa w budownictwie z art. 95 pkt. 1 i 4 ustawy – Prawo budowlane.

Dygresja

Z dyspozycji art. 22 i 23 wynika, że „za wszystko co się dzieje na budowie” od momentu przyjęcia placu budowy do zakończenia budowy wpisem do dziennika budowy odpowiada kierownik budowy.

Wobec takiego stanu prawnego należy postępować z rozwagą.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje jednocześnie, że niniejsze pismo nie stanowi oficjalnej wykładni prawa i nie jest wiążące dla organów administracji i innych, orzekających w sprawach indywidualnych.