Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Chciałbym się poradzić, czy istnieje jakiś prawnie uregulowany zapis dotyczący następującej sprawy: czy projektant PB musi zatwierdzać ...

„Chciałbym się poradzić, czy istnieje jakiś prawnie uregulowany zapis dotyczący następującej sprawy: czy projektant PB musi zatwierdzać projekty warsztatowe i wykonawcze na budowie które zmieniają konstrukcję budynku z projektu budowlanego, ale wszystko w ramach zmian nieistotnych w myśl art. 36z PB. I kto określa w tym przypadku zmiany nieistotne ? Czy projektant główny, który jest architektem czy konstruktor opracowujący projekt budowlany ?"

Odpowiedź jest aktualna na dzień jej sporządzenia, czyli 30 stycznia 2017 r.

W odpowiedzi na Pana e-mail z dnia 19.01.2017r. informujemy, że nie ma obowiązku zatwierdzania przez projektanta (autora projektu budowlanego) projektów warsztatowych i wykonawczych gdyż takie projekty nie mają żadnego umocowania w Prawie budowlanym.

Zwyczajowo projektanci zamieszczają w projektach budowlanych uwagi o konieczności zatwierdzenia projektów wykonawczych ale czynią to by móc wpłynąć na zmiany, które mogą być istotne z ich punktu widzenia.

Kwalifikacji zmian istotnych dokonuje zgodnie z wymogami Art.36 PB projektant - autor projektu budowlanego – to jego obowiązek.

Wykonawca/Inwestor chcący wprowadzić zmianę do projektu musi uzyskać jej kwalifikację.

Poniżej obecnie obowiązujący zapis ustawowy:

Art.36a ust.6.
Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, a w przypadku uznania, że jest ono nieistotne, obowiązany jest zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia
na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje jednocześnie, że niniejsze pismo nie stanowi oficjalnej wykładni prawa i nie jest wiążące dla organów administracji i innych, orzekających
w sprawach indywidualnych.