Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Gdzie mogę się zwrócić o interpretację przepisów i jednoznaczną autorytatywną informację: Czy składając dokumentację ...

„Gdzie mogę się zwrócić o interpretację przepisów i jednoznaczną autorytatywną informację: Czy składając dokumentację z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę do Wydziału Architektury Starostwa musi ona również zawierać projekty instalacji wod-kan, co i elektryczną ?

W różnych Starostwach na terenie Wielkopolski jest to interpretowane, jedne wymagają inne nie, a jeszcze inne nie wymagały, a od tygodnia wymagają. Inwestorzy są zdziwieni niejednokrotnie, gdy ich się informuje, że aby uzyskali pozwolenie na budowę muszą zlecić wykonanie opracowania projektu instalacji branżowych bo Starosta nie udzieli im pozwolenia. Odnoszę wrażenie, że w tym zakresie jest tzw. „wolna amerykanka", bo gdy zadałam pytanie na ten temat na zorganizowanym przez Naszą Izbę szkoleniu uzyskałam odpowiedź, że nie są wymagane projekty instalacji.

Nie wiem, czy wymagania te są uznaniowo, czy wynikają z konkretnych przepisów. Proszę o informację."

Odpowiedź jest aktualna na dzień jej sporządzenia, czyli 6 kwietnia 2017 r.

W odpowiedzi na zapytanie Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wyjaśnia następująco.
W podnoszonej przez Panią sprawie stanowisko zajął Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, w piśmie z dnia 26.01.2016 r., znak: DB.V.053.4.2015.JKD.1, przesłanym do wiadomości Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Interpretacja ta została zamieszczone na stronie internetowej GUNB w dniu 01.03.2016r. (http://www.gunb.gov.pl/dziala/pliki/ws1010316.pdf).

Odniesiono się w niej do zagadnienia budowy instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Jedn.tekst Dz.U. 0/2016, poz. 290 z późn.zm.). Zgodnie z powyższym stanowiskiem zapis ten odnosi się wyłącznie do sytuacji, gdy w ramach przedsięwzięcia budowlanego wykonywane są tylko roboty budowlane polegające na budowie ww. instalacji.

Stanowisko to, będące efektem wytrwałego działania w tej sprawie PIIB, zamyka dyskusję nad wcześniejszymi interpretacjami GUNB (usuniętymi ze strony internetowej). Wprowadziły one zamieszanie, które być może odczuwane jest do dzisiaj w niektórych organach administracji architektoniczno-budowlanej.

Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z art. 5 Prawa budowlanego, obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie podstawowych wymagań dotyczących w tym m.in.:

a) nośności i stateczności konstrukcji,
b) bezpieczeństwa pożarowego,
c) higieny, zdrowia i środowiska,
d) bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów,
e) ochrony przed hałasem,
f) oszczędności energii i izolacyjności cieplnej,
g) zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych Należy także zapewnić warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:
   a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników,
   b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów.

Spełnienie powyższych wymagań na etapie sporządzenia projektu budowlanego należy do podstawowych obowiązków projektanta - najczęściej architekta (art.20 ust.1 Prawa budowlanego). Do niego należy zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności (nie nazywanych w ramach projektu budowlanego projektantami) oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego (art.20 ust.1a).

Z kolei w art. 34 ust. 3 zapisano m.in., że projekt budowlany powinien zawierać projekt zagospodarowania działki obejmujący układy istniejących i projektowanych sieci uzbrojenia terenu, projekt architektoniczno-budowlany określający proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe. Z zgodnie z art.34 ust. 2 zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. Przy czym ocena tych ostatnich należy do projektanta.

Wymagana zawartość opisu i części rysunkowej projektu budowlanego jest określona w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (D.U. 2012 poz. 462, zm. 2013 poz.762, 2015 poz.1554) i również uwzględnia udział branż instalacyjnych.

Tyle jeżeli chodzi o wymogi formalne. Również w interesie inwestora jest aby projekty budowlane zawierały projekty instalacyjne, ze względu na jednoznaczne określenie zakresu robót przy rozmowach z wykonawcą, sprawnego przebiegu realizacji jak i odbioru robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Korzystając z okazji uprzejmie prosimy o informację na jakim szkoleniu WOIIB prowadzący wyraził opinię, że w projekcie budowlanym nie są wymagane projekty instalacji. Nie chcielibyśmy aby szkolenie izbowe były źródłem dezinformacji.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje jednocześnie, że niniejsze pismo nie stanowi oficjalnej wykładni prawa i nie jest wiążące dla organów administracji i innych, orzekających
w sprawach indywidualnych.