Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Proszę o opinię, czy wykonanie fundamentu o wymiarach 0,8x1,0 m pod montaż pompy ciepła wymaga pozwolenia na budowę?

„Proszę o opinię, czy wykonanie fundamentu o wymiarach 0,8x1,0 m pod montaż pompy ciepła wymaga pozwolenia na budowę?"

Odpowiedź jest aktualna na dzień jej sporządzenia, czyli 19 czerwca 2017 r.


W odpowiedzi na zapytanie Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wyjaśnia następująco.

W przypadku, gdy fundament jest trwale związany z podłożem (gruntem), to pozwolenie na budowę jest konieczne. W art.28.1 rozdz.4 Prawa Budowlanego jest napisane, że roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę za wyjątkiem robót wymienionych w art.29 do art.31. Wymienione tam roboty budowlane nie obejmują fundamentów trwale związanych z gruntem. Tak więc należy wnioskować, że na wykonanie fundamentów opisanych w piśmie od Pana należy uzyskać pozwolenie na budowę. W przypadku gdy fundament jest bloczkiem betonowym ustawionym na gruncie, to nie jest to robota budowlana i nie jest objęta obowiązującym Prawem Budowlanym z dnia 7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje jednocześnie, że niniejsze pismo nie stanowi oficjalnej wykładni prawa i nie jest wiążące dla organów administracji i innych, orzekających w sprawach indywidualnych.