Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Proszę o dookreślenie w kontekście art.61 Prawa Budowlanego obowiązków właściciela i ...

Proszę o dookreślenie w kontekście art.61 Prawa Budowlanego obowiązków właściciela i zarządcy obiektu budowlanego. Dodatkowo proszę o odpowiedź na pytania:
Czy właściciel obiektu budowlanego będzie zwolniony z jakichkolwiek obowiązków związanych z tą nieruchomością, w sytuacji gdy powołuje zarządcę obiektu?
Czy też pomimo powołania zarządcy obiektu, właściciel ze wszystkich obowiązków zwolniony nie będzie? Jeżeli tak, to proszę określić jakie obowiązki spoczywają na właścicielu nieruchomości pomimo powołania przez niego zarządcy obiektu.''

Odpowiedź jest aktualna na dzień jej sporządzenia, czyli 2 października 2017 r.

W odpowiedzi na zapytanie Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wyjaśnia następująco.

Zgodnie z Rozdziałem 6 Prawa Budowlanego obowiązkiem właściciela obiektu budowlanego jest utrzymanie go w należytym stanie technicznym i estetycznym. Każdy obiekt powinien być użytkowany zgodnie
z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska.

Właściciel zazwyczaj dbałość o stan obiektu powierza Zarządcy obiektu (osoba fizyczna lub prawna) na podstawie umowy określającej zakres administrowania obiektem i utrzymywania go w należytym stanie. W Prawie budowlanym wszędzie gdzie mówi się o obowiązkach dotyczących utrzymania obiektu budowlanego jest napisane właściciel lub zarządca, więc wszystkie obowiązki właściciela może wykonywać właściciel lub zarządca. W każdym przypadku bardzo ważnym dokumentem w procesie budowlanym określającym zakres obowiązków jest umowa pod warunkiem, że jest dobrze sporządzona.
Zakres obowiązków właściciela lub zarządcy określony jest Prawie budowlanym w następujących artykułach:
Art.61 – Ogólnie opisuje obowiązki
Art. 62 – Zakres koniecznych kontroli obiektów budowlanych
Art. 63 – Przechowywanie dokumentów
Art. 64 – Książka obiektu budowlanego
Art. 65 – Udostępnianie dokumentów
Art. 66 – Usuwanie nieprawidłowości
Art. 67 – Rozbiórki
Art. 68 – Opróżnienie budynku
Art. 69 – usuwanie niebezpieczeństw
Art. 70 – rozwinięcie art. 62

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje jednocześnie, że niniejsze pismo nie stanowi oficjalnej wykładni prawa i nie jest wiążące dla organów administracji i innych, orzekających w sprawach indywidualnych.