Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Czy właściciel/zarządca obiektu musi w okresie gwarancyjnym informować ...

„1. Czy właściciel/zarządca obiektu musi w okresie gwarancyjnym informować wykonawcę obiektu o przeprowadzeniu przeglądów oraz o prowadzeniu kontroli geodezyjnej obiektu ?
(ogólne i szczegółowe warunki gwarancji o tym nie stanowią)
2. Czy obowiązkiem przeprowadzającego przegląd jest analizowanie konstrukcji i wyjaśnianie co może być przyczyną zaobserwowanych przez niego nieprawidłowości, czy też informowanie zleceniodawcy o zaobserwowanych nieprawidłowościach i zlecenie wykonania czynności kontrolnych, wyjaśniających, naprawczych itp.? „

Odpowiedź jest aktualna na dzień jej sporządzenia, czyli 8 listopada 2017 r.


W odpowiedzi na zapytanie Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wyjaśnia następująco.

Zgodnie z Rozdziałem 6 Prawa Budowlanego obowiązkiem właściciela obiektu budowlanego jest przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli w zakresie bezpieczeństwa (Rozdział 6 Utrzymanie obiektów budowlanych art. 61 i rozwinięcie art. 62).

1. Prawo budowlane nic nie mówi o konieczności powiadamiania o każdej kontroli Wykonawcy robót.
Wszystko zależy od umowy. Jeżeli są w niej zapisy wskazujące na obowiązkową obecność wykonawcy przy przeglądzie to Wykonawca ma rację. Jeżeli nie ma takich zapisów to nie ma racji i właściciel/zarządca nie musi informować wykonawcy o przeprowadzaniu przeglądów i kontroli geodezyjnej.

2. W każdym przypadku bardzo ważnym dokumentem w procesie budowlanym określającym zakres obowiązków stron jest umowa pod warunkiem, że jest dobrze sporządzona.

3. W zakresie przeglądów (również w Rozdziale 6 Utrzymanie obiektów budowlanych art. 61) zapisano, że: kontroli okresowej co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego, poddaje się elementy budowli narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu. Zapis jest dosyć ogólny. Jednak należy stwierdzić, że:

a. Sposób kontroli zależy od zakresu zlecenia.
b. Jeżeli oceniamy wiadukt to oczywistym jest, że oceniamy jego konstrukcję.
c. Przeprowadzający może wskazać wstępnie, jeżeli potrafi, przyczyny występowania nieprawidłowości.
d. Metodologicznie jednak to po stwierdzeniu nieprawidłowości podczas kontroli, należy niezwłocznie powiadomić o niej Wykonawcę i Projektanta oraz wskazać termin w jakim oczekujemy od nich odpowiedzi lub innych działań.

4. Po kontroli, w trakcie której wykryto nieprawidłowości przeprowadzający kontrolę powinien wskazać zamawiającemu zalecenia w zakresie innych czynności kontrolnych które należy wykonać, a które wykraczają poza zlecenie przeprowadzającego kontrolę.

5. W dalszej kolejności Wykonawca powinien podjąć kolejne czynności polegające na wyjaśnieniu i rozwianiu wątpliwości lub przeprowadzeniu działań naprawczych.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje jednocześnie, że niniejsze pismo nie stanowi oficjalnej wykładni prawa i nie jest wiążące dla organów administracji i innych, orzekających
w sprawach indywidualnych.