Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Czy przedstawiciel firmy, która wykonała całą "dokumentację projektową" , a konkretnie jej prezes może pełnić jednocześnie funkcje kierownika budowy jako przedstawiciel wybranego w przetargu wykonawcy?

Odpowiedź jest aktualna na dzień jej sporządzenia, czyli 14 listopada 2016

W odpowiedzi na zapytanie Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wyjaśnia następująco.
Tryb powoływania (ustanawiania) do pełnienia funkcji kierownika budowy regulują przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250) w art. 18 ust.1 p. 2 oraz art. 42 ust. 1 w związku z art. 17 p. 1. 
Przywołane wyżej regulacje prawne stanowią:
- art. 17 (cyt.)
Uczestnikami procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy, są:
1) inwestor;
2) inspektor nadzoru inwestorskiego;
3) projektant;
4) kierownik budowy lub kierownik robót.
- art. 18 ust. 1 (cyt.)
Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:
1) opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów,
2) objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,
3) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) wykonania i odbioru robót budowlanych,
5) w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych - przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
- art. 42 ust. 1 (cyt.)
Inwestor jest obowiązany zapewnić: objęcie kierownictwa budowy (rozbiórki) lub określonych robót budowlanych oraz nadzór nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
Z analizy powyższych regulacji prawnych wynika jednoznacznie, że kierownika budowy powołuje, a tym samym ustanawia wyłącznie inwestor. 
Zgodnie z dyspozycją art. 41 ust. 4 Inwestor jest obowiązany do wniosku o zawiadamianiu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy załączyć między innymi oświadczenie o przyjęciu obowiązków przez kierownika budowy.
Na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo budowlane niedopuszczalne jest jedynie łączenie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót z funkcją inspektora nadzoru inwestorskiego. W innych przypadkach (kombinacjach) nie ma zakazu łączenia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie pod warunkiem posiadania przez kandydatów stosownych uprawnień budowlanych oraz bycia aktualnymi członkami Izby Samorządu Zawodowego.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje jednocześnie, że niniejsze pismo nie stanowi oficjalnej wykładni prawa i nie jest wiążące dla organów administracji i innych, orzekających w sprawach indywidualnych.