Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Aktualny Biuletyn nr 63

SPIS TREŚCI

Z ŻYCIA IZBY:

 • Absolutorium.
 • Targi BUDMA 2019.
 • Wystąpienie Włodzimierz Szymczaka, prezydenta ECCE.
 • Forum Gospodarcze BUILD4FUTURE.
 • Z cyklu wywiad z: Rozmowa z prof. Zbigniewem Kledyńskim.
 • W obronie starego dworca PKP Poznań Główny.
 • Wydarzyło się w naszej Izbie.
 • Kronika żałobna.

Fakty – wydarzenia – opinie:

 • 20-lecie PINB w Poznaniu.
 • Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego o raz Konferencja Naukowa Wałcz 2019.

Techniki – technologie:

 • Projektowanie w budownictwie w systemie BIM.

Prawo:

 • Z cyklu: Po drodze z prawem – Istotne czy nieistotne odstępstwa.
 • Konferencje.

Mozaika:

 • Nie tylko biura klasy A.
 • Egzaminy i zaliczenia.
 • Z dziejów budownictwa w Wielkopolsce. Budownictwo rolnicze i przemysłowe.
 • Plan szkoleń dla członków WOIIB w 2019 r.

 

Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!

9 kwietnia 2019 r. odbył się XVIII Zjazd Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, na którym podsumowano funkcjonowanie naszego samorządu w pierwszym roku działalności V kadencji władz Izby. Po aktywnej dyskusji delegaci zatwierdzili sprawozdanie organów oraz udzielili absolutorium radzie WOIIB.

W zjeździe wzięło udział 145 delegatów, co stanowiło 86% uprawnionych do uczestnictwa. Należy też podkreślić udział wielu gości, w tym: posła na sejm Tadeusza Dziuby, przedstawiciela europosłanki Krystyny Łybackiej, przedstawicieli uczelni: Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, Wojewódzkiego i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Urzędu m. Poznania, Okręgowej Inspekcji Pracy, prezesów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych i Naczelnej Organizacji Technicznej oraz zaprzyjaźnionej izby architektów w Poznaniu. Delegaci, po dyskusji, przyjęli do realizacji 8 wniosków zjazdowych oraz zatwierdzili program działalności na 2019 r.

Rada Programowa Biuletynu i Strony Internetowej zakończyła skutecznie prace związane z modernizacją strony internetowej i wprowadzeniem nowej formuły Biuletynu. Wszystkie zespoły działające w ramach Rady działają bardzo aktywnie, realizując program działania na 2019 r. Zadaniem podstawowym jest zwiększenie intensywności szkoleń ze szczególnym naciskiem na delegatury. Było to szczegółowo analizowane i omawiane podczas spotkania Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego i Szkoleń z przedstawicielami delegatur oraz CUTOB-PZITB. Ustalenia z tego spotkania będą rozliczane na posiedzeniach Prezydium Rady WOIIB.

Wystąpiliśmy do Urzędu m. Poznania z wnioskiem uwzględniającym aktualizacje warunków zabudowy wg wymagań Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz oczekujemy na decyzję Prezydenta Poznania w sprawie parkingu na 100 samochodów przy ul. Dworkowej.

Nasi przedstawiciele i jednocześnie absolwenci Technikum Budowlanego przy ul. Rybaki brali udział, jako przedstawiciele samorządu, w uroczystości 100-lecia szkoły, aktywnie reprezentując WOIIB.

Braliśmy również udział w posiedzeniu Porozumienia Samorządów Zawodowych Zawodów Zaufa-nia Publicznego na szczeblu krajowym w Warszawie, na którym przedyskutowano formułę działania na przyszłość i ewentualną strukturę organizacyjną. Ustalono, że samorządy nie powinny angażować się w działalność polityczną.

W III kwartale będziemy współuczestniczyć w organizacji konferencji w Wałczu w dniach 11–13 września br. oraz 27 września w Wielkopolskim Dniu Budowlanych, organizowanym przez Delegaturę w Gnieźnie, w historycznym miejscu na Lednicy. Już dzisiaj w imieniu Rady WOIIB zapraszam wszystkich członków na to wydarzenie, które jest świętem budowlanych i okazją integracyjnego spotkania nas wszystkich.

W dniach 28 i 29 czerwca 2019 r. będziemy uczestniczyć w XVIII Zjeździe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Nasi delegaci pojadą tam z konkretnymi wnioskami, które będziemy starać się zrealizować.

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Jerzy Stroński

 

 

 

ARCHIWALNE NUMERY BIULETYNÓW